Wydział Inżynierii Produkcji

Strategia rozwoju

STRATEGIA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
na lata 2019-2030

Podstawą Strategii Wydziału Inżynierii Produkcji jest przyjęta przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwała nr 66/2018-2019 z dnia 24 maja 2019 r. – Strategia rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2019-2030. Strategia na lata 2019 – 2030 jest ściśle powiązana z aktualną sytuacją gospodarczą, ekonomiczną i demograficzną kraju i regionu. W Strategii Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego zawarto wiele wytycznych dla Kolegiów Wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych i całej społeczności Uczelni.

Cele strategiczne Cele operacyjne wynikające ze Strategii Uczelni
Wzmacnianie pozycji naukowej i badawczej Uniwersytetu C.1.1. Osiąganie wysokich kategorii naukowych jednostek Uniwersytetu
C.1.2. Uzyskiwanie kolejnych uprawnień naukowych
C.1.3. Rozwijanie interdyscyplinarnych badań naukowych
C.1.4. Osiąganie wyższej efektywności badań naukowych
Zapewnienie najwyższej jakości kształcenia C.2.1. Rozwój i różnicowanie oferty dydaktycznej
C.2.2. Wykorzystywanie nowoczesnych metod i technologii w dydaktyce
C.2.3. Wzmacnianie jakości dydaktyki w działalności Uniwersytetu
C.2.4. Wszechstronny rozwój studentów i absolwentów
Rozwijanie współpracy ze środowiskiem naukowym i otoczeniem społeczno-gospodarczym C.3.1. Wzmacnianie pozycji Uniwersytetu Przyrodniczego w krajowej i międzynarodowej przestrzeni naukowej, badawczej i dydaktycznej
C.3.2. Rozwijanie współpracy z organami władzy publicznej oraz podmiotami prywatnymi
C.3.3. Efektywna współpraca ze studentami i absolwentami
C.3.4. Wzmacnianie prestiżu Uniwersytetu w środowisku naukowym i otoczeniu społeczno-gospodarczym
Efektywne zarządzanie Uniwersytetem C.4.1. Zapewnianie optymalnej infrastruktury
C.4.2. Usprawnianie procesów administrowania Uniwersytetem
C.4.3. Zapewnianie wysoko kwalifikowanej i efektywnej kadry
 
Wartości dostarczane interesariuszom

Realizując cele strategii, Wydział będzie dostarczać wartości będących odpowiedzią na oczekiwania swoich głównych interesariuszy:

 1. Dla studentów oraz doktorantów będzie nowoczesnym i przyjaznym miejscem kształcenia, dającym możliwość wszechstronnego rozwoju – praktycznego rozwijania pasji naukowych, kompetencji zawodowych oraz przedsiębiorczości.
 2. Dla partnerów badań naukowych będzie innowacyjnym ośrodkiem wysokiej jakości badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych dla gospodarki oraz społeczeństwa.
 3. Dla społeczeństwa oraz gospodarki będzie inicjatorem wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych i biznesowych, popularyzatorem nauki, a także aktywnym partnerem w realizacji strategii rozwoju kraju, regionu i społeczności lokalnej.

 

Cele Strategiczne Wydziału Inżynierii Produkcji

W celach strategicznych Wydział Inżynierii Produkcji ma zapisane cztery podstawowe zadania wynikające z Uchwały nr 66/2018-2019 z dnia 24 maja 2019 r. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Są to:

1. Wzmocnienie pozycji naukowej i badawczej Uniwersytetu,

2. Zapewnienie najwyższej jakości kształcenia,

3. Rozwijanie współpracy ze środowiskiem naukowym i otoczeniem społeczno-gospodarczym,

4. Efektywne zarządzanie Uniwersytetem.

Cele strategiczne Wydziału realizowane będą poprzez wdrażanie celów operacyjnych, sformułowanych w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2019-2030. Nadrzędny cel Wydziału określono jako dynamiczny rozwój, zmierzający do wzrostu znaczenia i potencjału jednostki w przestrzeni naukowej, dydaktycznej oraz gospodarczej regionu i kraju. Najważniejsze cele działalności Wydziału Inżynierii Produkcji to: kształcenie i rozwijanie umiejętności wysoko kwalifikowanej kadry inżynierskiej dla gospodarki m.in. dla takich działów jak – rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, transport, budownictwo, energetyka; prowadzenie badań naukowych w obszarze inżynierii rolniczej, inżynierii produkcji, inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej, geodezji i kartografii, energetyki, logistyki, zarządzania produkcją, a także szeroko pojętych stosowanych nauk technicznych; upowszechnianie wiedzy, postępu technicznego i technologicznego w zakresie prowadzonych badań i dydaktyki; rozwój nauki i dydaktyki ukierunkowany na gospodarkę innowacyjno-wdrożeniową; prowadzenie i rozwijanie współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie wdrażania efektów prac badawczych; prowadzenie ścisłej współpracy z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą w obszarze prowadzonych badań naukowych. Dlatego też priorytetem Wydziału jest ukierunkowany rozwój pracowników naukowych i studentów, pozwalający poszerzać wiedzę i rozwijać nowoczesne technologie w obszarach prowadzonych badań.

Zadania niezbędne do osiągnięcia celów strategicznych

1. W obszarze badań naukowych:

Ważnym celem strategicznym Wydziału Inżynierii Produkcji w obszarze badań naukowych, jest dalsze poszerzanie i rozwijanie współpracy naukowej z wiodącymi jednostkami w kraju i za granicą. Umowy formalne oraz kontakty pracowników Wydziału, umożliwiają podejmowanie wielu inicjatyw, które skutkują nawiązaniem współpracy zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Działania takie będą wspierane przez władze dziekańskie. W rozwój naukowy kadry zostaną włączone staże w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych oraz wyjazdy o charakterze naukowo-dydaktycznym w ramach programu Erasmus Plus. Wydział będzie również przyjmować na staże naukowe pracowników z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Dodatkowo Wydział będzie dążyć do dalszego rozwoju potencjału naukowego i podniesienia jakości badań naukowych poprzez:

 • doposażanie laboratoriów w nowoczesny sprzęt i aparaturę pomiarowo-badawczą oraz powoływanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych;
 • rozwój współpracy z sektorem gospodarki i biznesu w zakresie badań prowadzonych na Wydziale;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych;
 • prowadzenie badań ukierunkowanych na sektor rolniczy i rolno-spożywczy, co powinno przyczynić się do wzrostu wdrożenia uzyskiwanych wyników;
 • dostosowanie tematyki badawczej do aktualnych potrzeb na rynku krajowym, europejskim i światowym.

Tematyka prowadzonych badań naukowych w dużym stopniu będzie korespondowała z działalnością dydaktyczną prowadzoną przez poszczególne Jednostki. Prace będą prowadzone w następujących obszarach badawczych:

 • właściwości wytrzymałościowych i reologicznych materiałów biologicznych;
 • właściwości fizycznych, użytkowych i przetwórczych materiałów biologicznych i produktów rolniczych, surowców i produktów spożywczych;
 • właściwości energetycznych materiałów roślinnych;
 • technik przetwarzania surowców przy zastosowaniu ultradźwięków, mikrofal i obróbki mechanicznej;
 • chłodnictwa i zamrażalnictwa produktów rolniczych i żywności;
 • inżynierii cieplnej i energetyki przemysłu spożywczego;
 • budowy i eksploatacji maszyn, linii produkcyjnych oraz procesów przetwórczych w przemyśle rolno-spożywczym;
 • zjawisk występujących podczas składowania materiałów sypkich i ziarnistych;
 • żywności wygodnej, zanieczyszczeń i jakości żywności;
 • budowy i eksploatacji pojazdów i środków transportowych;
 • optymalizacji pracy środków transportu;
 • systemów transportowych;
 • diagnostyki technicznej, utrzymania i odnowy maszyn;
 • elektrotechniki i mechatroniki pojazdów;
 • parametrów użytkowych, energetycznych i ekologicznych silników spalinowych a zwłaszcza układów zasilania;
 • paliw konwencjonalnych i niekonwencjonalnych;
 • odnawialnych źródeł energii;
 • technik ochrony roślin i nawożenia mineralnego;
 • technik obróbki wstępnej i przetwórstwa zbóż, nasion i ziół;
 • technik aglomeracji ciśnieniowych i bezciśnieniowych w przemyśle;
 • maszyn i procesów technologicznych stosowanych w gastronomii i produkcji cukierniczo-ciastkarskiej;
 • obróbki termicznej i hydrotermicznej materiałów pochodzenia roślinnego;
 • maszynoznawstwa rolniczego, ogrodniczego i leśnego;
 • zastosowania technik geodezyjnych i technologii pomiarowych w monitorowaniu i kształtowaniu środowiska przyrodniczego;
 • wykorzystania kartograficznych metod w analizie przestrzennego zróżnicowania rynku nieruchomości rolnych i leśnych;
 • analizy rozdrobnienia działek ewidencyjnych i określenia pilności podejmowania prac scalenia gruntów;
 • gospodarki wodno-ściekowej;
 • komputerowego wspomagania projektowania;
 • modelowania matematycznego i statystycznego;
 • statystycznego sterowania procesami przemysłowymi;
 • bezpieczeństwa procesów przemysłowych;
 • ergonomii rolnictwa i przemysłu spożywczego,
 • analizy kinematycznej i dynamiki maszyn manipulacyjnych;
 • ograniczania strat ilościowych i jakościowych materiałów roślinnych;
 • analizy cech materiałowych na poziomach makro, mikro i nano pod kątem polepszania jakości żywności;
 • systemów jakości w przemyśle spożywczym;
 • materiałoznawstwa;
 • towaroznawstwa;
 • monitoringu i sterowania procesami przemysłowymi;
 • zagospodarowania surowców ubocznych i gospodarka odpadami w przemyśle rolno-spożywczym;
 • opakowań i biopolimerów biodegradowalnych.
2. W obszarze dydaktyki

Podstawowa działalność dydaktyczna jednostek Wydziału związana będzie, tak jak dotychczas, z ośmioma kierunkami nauczania realizowanymi na Wydziale: Ekoenergetyka, Geodezja i kartografia, Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria rolnicza i leśna, Inżynierii przemysłu spożywczego, Inżynieria środowiska, Transport i logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz z kierunkami nauczania realizowanymi przez inne Wydziały Uczelni: Architektura krajobrazu, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Leśnictwo, Dietetyka, Gospodarka Przestrzenna, Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, Bioinżynieria, Turystyka i rekreacja, Biokosmetologia, Technologia żywności i żywienia człowieka, Gastronomia i sztuka kulinarna. Ponadto działalność dydaktyczna będzie obejmować studia podyplomowe w zakresie Oceny oddziaływania i zarządzania środowiskiem. W ramach wszystkich prowadzonych przedmiotów i kierunków nauczania zamierzamy kontynuować podnoszenie jakości procesu dydaktycznego poprzez modernizowanie programów tak, aby oferować studentom nowe przedmioty, zawierające w swoich treściach osiągnięcia i kierunki rozwoju współczesnej nauki. Wzmocnimy działania na rzecz podnoszenia kompetencji społecznych studentów. Zamierzamy aktywizować działania studentów w ramach wolontariatu, w kołach naukowych i różnych organizacjach. Będziemy doskonalić dostosowywanie profilu absolwenta danego kierunku do kryteriów Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ważny jest dla nas również współudział w rozwijaniu poradnictwa zawodowego dla studentów, absolwentów, innych profesji oraz monitorowanie losów absolwentów.

Bardzo istotne znaczenie, w strategicznych działaniach Wydziału w obszarze dydaktyki, ma rozwój kontaktów z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Zamierza się zwiększyć możliwości wyjazdów studentów na studia zagraniczne (np. w ramach programu Erasmus Plus). Planuje się także poszerzyć ofertę kształcenia w języku obcym. Obecnie Wydział oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia w języku angielskim na kierunku – Management and Production Engineering. Od 2021 roku, na każdym stopniu kształcenia, wprowadzono w planach studiów po dwa przedmioty fakultatywne oferowane w języku angielskim. Dodatkowo w strategii działań dydaktycznych, planuje się zlecanie prowadzenia wybranych zajęć profesorom wizytującym, zatrudnionym na stałe na uczelniach zagranicznych. Przewiduje się również zapraszanie w ramach programu Erasmus Plus – Staff Mobility for Teaching (STA) wykładowców z ośrodków zagranicznych z cyklem zajęć dydaktycznych. Prowadzone także będą działania w kierunku rozszerzania działalności edukacyjnej dla obcokrajowców w ramach programu Erasmus Plus i NAWA, poprzez oferowanie nowych kierunków studiów w językach obcych, a także przedmiotów w ramach już istniejących kierunków studiów. Będziemy modernizować laboratoria,  wyposażając je w nowoczesny sprzęt i aparaturę pomiarowo-badawczą. Planujemy rozszerzyć ofertę nauczania o nowe kierunki studiów dostosowane do potrzeb gospodarki. Nauczyciele akademiccy będą wyróżniani za wyniki w działalności dydaktycznej i naukowej. Podnoszona będzie jakość kształcenia poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczającej (języki obce, nowe metody nauczania) i wykorzystywanie nowych form i technik dydaktycznych. Będziemy zwiększać współdziałania zespołów ds. zapewniania jakości kształcenia i rad programowych.

3. W obszarze bazy dydaktyczno – badawczej

Wydział znacząco rozwinął bazę lokalową i aparaturową w ramach budowy Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ulicy Głębokiej 28 w Lublinie, dofinasowanej ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, działanie I.1 „Infrastruktura uczelni”. Baza ta obejmuje łącznie 25 wysoko wyspecjalizowanych laboratoriów i pracowni badawczych, wchodzących w skład rozbudowanej infrastruktury zaplecza badawczego Uczelni. Laboratoria w ramach struktury Wydziału obejmują takie obszary działalności badawczo-wdrożeniowej, jak: eksploatacja i diagnostyka pojazdów, odnawialne źródła energii, energetyka konwencjonalna, szeroko rozumiana inżynieria produkcji, inżynieria spożywcza, inżynieria chemiczna, badania in vitro, instrumentarium geodezyjne, mikrobiologia, elektrotechnika i elektronika, chromatografia gazowa, wykorzystanie izotopów, inżynieria środowiska, gospodarka wodno-ściekowa, analiza wód, analiza żywności, analiza aminokwasów.

Podstawowym zadaniem będzie wykorzystanie potencjału bazy naukowo-dydaktycznej oraz dalsze jej doposażenie w nowoczesną aparaturę. W tym celu będziemy starali się pozyskać nowe środki finansowe m.in. z funduszy strukturalnych czy projektów naukowych. Realizacja tak postawionego celu będzie obejmowała elastyczne dostosowanie i wykorzystanie infrastruktury zawierającej niezbędne pomieszczenia i wyposażenie w zależności od potrzeb doraźnie organizowanych zespołów badawczych. Będziemy intensyfikować współpracę z przemysłem na płaszczyźnie badawczo rozwojowej i doskonalenia kadr poprzez uruchamianie nowych laboratoriów. Ponadto zamierzamy rozszerzyć ofertę studiów specjalizacyjnych z uwagi na wzrost potencjału badawczego i dydaktycznego Wydziału Inżynierii Produkcji, co przełoży się na spodziewane i odczuwalne zwiększenie zainteresowania studiowaniem na Wydziale.

4. W obszarze polityki kadrowej

Politykę kadrową reguluje Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669).
Liczba nauczycieli akademickich zależy od liczby studentów na Wydziale, a zmiany w strukturze zatrudnienia wynikają z naturalnego rozwoju naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych. W związku z rozwojem działalności naukowo-badawczej, poszukiwaniem nowych i rozwijaniem aktualnych dziedzin współpracy z przemysłem oraz wprowadzaniem nowych kierunków i specjalności przewidujemy zwiększenie stanu kadrowego. Zamierzamy rozszerzyć możliwości odbywania szkoleń przez pracowników w zakresie nowych technik i technologii w inżynierii rolniczej i inżynierii produkcji w wiodących ośrodkach naukowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą, ze szczególnym naciskiem na młodą kadrę naukową. Ponadto zamierzamy podnosić kwalifikacje pracowników poprzez staże krajowe i zagraniczne, w tym w instytucjach przemysłowych.

5. W obszarze promocji Wydziału Inżynierii Produkcji

Celem Wydziału Inżynierii Produkcji jest aktywna promocja jego oferty edukacyjnej. Właściwe i kompetentne przedstawienie oferty uczniom szkół średnich, tj. potencjalnym kandydatom na studia, powinno istotnie zwiększyć zainteresowanie prowadzonymi przez Wydział kierunkami studiów oraz pozwolić kandydatom na bardziej trafny wybór dalszego kształcenia. Oferta edukacyjna Wydziału przedstawiana jest podczas ogólnouczelnianej, corocznej akcji o nazwie Dzień Otwarty UP w Lublinie, a także podczas każdorazowych spotkań z młodzieżą, uczestniczącą np. w kolejnych edycjach i etapach olimpiad. Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji od wielu lat biorą udział zarówno w organizowaniu, jak i prowadzeniu tych olimpiad, podczas których prezentują możliwości edukacyjne macierzystego Wydziału. Promocja, to także organizacja i prowadzenie zajęć i pokazów w kolejnych edycjach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Uczniowie szkół średnich, zapraszani są na specjalnie przygotowywane wykłady i pokazy, podczas których przedstawiana jest im oferta edukacyjna Wydziału. Zamierzamy rozwijać współpracę z przedsiębiorstwami i zakładami poprzez przedstawianie efektów badań naukowych oraz organizowanie wspólnych projektów mających na celu doskonalenie umiejętności kadry naukowej, studentów oraz absolwentów, a także w celu komercjalizacji wyników badań naukowych.

Strategia Wydziału Inżynierii Produkcji na lata 2019-2030 zatwierdzona przez Komisję ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału