Informujemy, że Wydział Inżynierii Produkcji otrzymał trzy dotacje na finansowanie z budżetu państwa inwestycji związanych z działalnością naukową o łącznej kwocie 3 093 458 zł.
Są to dotacje celowe udzielone przez Ministra Edukacji i Nauki Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie i przeznaczone na finansowanie realizacji inwestycji związanych z działalnością naukową (zakup aparatury naukowo-badawczej) w latach 2023-2024:

Nazwa inwestycji: System do monitorowania i automatycznej identyfikacji drobnoustrojów w produkcji nowej żywności
Kierownik: dr hab. inż. Renata Różyło, profesor Uczelni
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
Kwota finansowania: 1 616 058 zł

  • Jako inwestycję zaplanowano zakup aparatury niezbędnej do automatyzacji pomiarów mikrobiologicznych. Inwestycja obejmuje: aparaturę do identyfikacji drobnoustrojów wraz z zestawem do automatyzacji posiewów i liczenia kolonii. Aparatura do identyfikacji drobnoustrojów obejmuje specjalnie dedykowany spektrometr masowy wraz z zautomatyzowanym systemem przygotowania próbek do pomiarów na spektrometrze. Zautomatyzowanie posiewów i liczenie kolonii wraz z wyposażeniem do przygotowania materiału do posiewów obejmuje aparat do posiewu spiralnego z funkcją wykonywania rozcieńczeń, automatyczny licznik kolonii oraz konieczne wyposażenie do tych pomiarów i przygotowania próbek tj. komorę laminarną, lampę UV, pompę perystaltyczną, dilutor, vortex, homogenizator, statyw i stojak na woreczki, woreczki oraz pipety ze statywem.

***

***

Nazwa inwestycji: Spektrofotometr fluorescencji rentgenowskiej z rozproszeniem energii
Kierownik: dr inż. Agata Blicharz-Kania
Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz
Kwota finansowania: 800 000 zł

  • Jako inwestycję zaplanowano zakup spektrofotometru fluorescencji rentgenowskiej z rozproszeniem energii do oznaczania składu pierwiastkowego w materiałach stałych i ciekłych, w którego skład wchodzą:
    – wyposażony w detektor SDD chłodzony przy wykorzystaniu efektu Peltiera, – zakres pomiarowy od 6C do 92U, – rozdzielczość; poniżej 130 eV, – zakresie stężeń od ppb do 100%.,
    – zestaw filtrów umożliwiający wyeliminowanie wpływu promieniowania ciągłego oraz charakterystycznego pochodzącego od źródła promieniowania X-Ray,
    – zestawy do pomiarów w atmosferze próżni oraz atmosferze helowej zwiększające czułość w szczególności dla pierwiastków o małych liczbach atomowych, – przystawka umożliwiająca pomiar w zakresie UV-VIS do kalibracji zawartościwybranych składników mineralnych.

***

Nazwa inwestycji: Mikroskop FTIR
Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Góral, profesor Uczelni
Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz
Kwota finansowania: 677 400 zł

  • Jako inwestycję zaplanowano zakup mikroskopu w podczerwieni FTIR. Jest on wysoce zautomatyzowanym systemem do przeprowadzania analiz o wysokiej czułości w dziedzinie nauki przyrodnicze i żywność. Aparat wyposażony będzie w kamerę szerokokątną o powiększeniu co najmniej 300x umożliwiając obserwowanie próbki od obszaru wielkości 10×13 mm do 30×40 μm bez ryzyka zmiany położenia próbki. Oprogramowanie umożliwi pomiar widm podczerwieni przy jednoczesnej kontroli widzialnego obrazu próbki. Mikroskop będzie umożliwiał uzyskanie widm o niskim poziomie szumu nawet w przypadku śladowych zanieczyszczeń, co zapewnia lepsze wyniki dopasowania widm z dołączonych bibliotek. Na podstawie map chemicznych skonstruowanych w oparciu o wysokości pików lub pola powierzchni pików oraz przy zastosowaniu analizy wielowymiarowej (PCR/MCR) oprogramowanie mikroskopu z programem mapującym pozwoli wizualizować rozmieszczenie substancji chemicznych czy grup chemicznych. Do oprogramowania będzie dołączona biblioteka FTIR zawierająca co najmniej 10 000 widm typowych polimerów, związków chemicznych i zanieczyszczeń. Obiektyw umożliwi wykorzystanie mikroskopu w przypadku pomiarów cienkich warstw na powierzchniach metalowych.

                                                                                                                                  Serdecznie Gratulujemy!