Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych:

• Rola inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego.
• Organizator konferencji:     Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
• Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira, prof. uczelni badawczo-dydaktyczny
• Termin realizacji projektu: 01.03.2020-31.10.2021
• Dofinansowanie MNiSW: 150 000,00 zł
• Całkowita wartość projektu: 290 000,00 zł

Celem projektu jest przybliżenie najnowszych osiągnięć i wiedzy z zakresu roli inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego oraz możliwości zastosowania nauk inżynieryjno-technicznych w praktyce.
Konferencja umożliwi wymianę wiedzy, doświadczeń i wyników badań pomiędzy naukowcami zarówno z Polski jak i innych krajów oraz przedstawicielami jednostek rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorcami, a także zaprezentowanie rozwiązań wykreowanych przez naukę, które mogłyby zostać zaadaptowane w gospodarce krajowej i zagranicznej, szczególnie
w branżach związanych z rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym.
Podczas 2-dniowej konferencji zostanie wygłoszonych 60 referatów w ramach sesji tematycznych oraz plenarnych w 4 sekcjach tematycznych. Dodatkowo w trakcie trwania konferencji wyniki badań naukowych zostaną zaprezentowane na 50 posterach w ramach wyznaczonych sesji posterowych.
Zakładanym efektem projektu będzie wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, dotyczący konieczności ochrony komponentów środowiska poprzez wdrażanie innowacyjnych technik i technologii przy zastosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.