W dniach 17-20 kwietnia br., w Rzymie, przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wzięli udział w konferencji, podsumowującej międzynarodowy projekt AgroRES – Investing in Renewable Energies for Agriculture. Udział w projekcie odbywa się na mocy podpisanego wcześniej porozumienia pomiędzy Uczelnią a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. Uczelni z Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz dr hab. inż. Grzegorz Maj, prof. Uczelni z Katedry Energetyki i Środków Transportu (Wydział Inżynierii Produkcji) reprezentowali Uniwersytet jako przedstawiciele Interesariusza.

Podczas wydarzenia wygłoszony został przez przedstawicieli interesariusza wykład pt. Energy from biogas plants in rural areas – a chance for agriculture and the environment oraz dzielono się swoimi doświadczeniami z partnerami projektu w zakresie dobrych praktyk w sektorze odnawialnych źródeł energii. Głównym organizatorem konferencji była Regionalna Agencja Rozwoju i Innowacji Rolnictwa Lacjum – ARSIAL.

Celem projektu AgroRES była wymiana doświadczeń pomiędzy regionami w zakresie kreowania i opracowania metod oraz środków zachęcających do produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w sektorze rolnym oraz na obszarach wiejskich. Projekt wspierał działania w tym sektorze, szukając rozwiązania dla potrzeb energetycznych w sposób zrównoważony, opłacalny i społecznie odpowiedzialny.

Należy podkreślić, że poza przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego jako partnera, w konferencji podsumowującej wzięli udział także przedstawiciele partnerów projektu AgroRES z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Rumunii, Finlandii oraz Irlandii.