W ramach podpisanego porozumienia Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uczestniczy jako Interesariusz w projekcie REC4UE – Renewable Energy Community for UE Regions, realizowanego w ramach funduszy Unii Europejskiej Interreg Europe. Celem projektu jest opracowanie polityki energetycznej do 2030 r. z uwzględnieniem społeczności energetycznych, jako aktywnych uczestników rynku energii. Wynikiem prac Urzędu Marszałkowskiego, jako partnera projektu, będzie opracowanie wytycznych do instrumentu polityki energetycznej, opisujących zadania społeczności energetycznych w rozwoju energetyki odnawialnej w regionie. Poza przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego jako partnera, w projekcie biorą udział także przedstawiciele partnerów projektu z Hiszpanii, Słowacji, Belgii, Włoch, Francji oraz Finlandii.

Reprezentantami Uczelni w projekcie są pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji: dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni z Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz dr hab. inż. Grzegorz Maj, prof. uczelni z Katedry Energetyki i Środków Transportu.

Przedstawiciele Interesariusza wzięli udział w pierwszym spotkaniu partnerów projektu, które odbyło się w dniach 10-11.05.2023 we Florencji, Region Toskania (Włochy). Głównym organizatorem konferencji była Regionalna Agencja Zarządzania Odpadami i Zasobami we Florencji – Regional Agency for Waste & Resource Management (ARRR). Podczas spotkania partnerzy projektu dzielili się doświadczeniami w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii w oparciu o społeczności energetyczne. Przedstawiciele interesariusza wygłosili wykłady pt. SWOT analysis for Lubelskie Voivodeship energy policy in REC aspect oraz Energy policy in the Lubelskie Voivodeship.

Pierwszego dnia wizyty dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni oraz dr hab. inż. Grzegorz Maj, prof. uczelni zaprezentowali wykonaną wspólnie z Urzędem Marszałkowskim analizę SWOT polityki energetycznej województwa lubelskiego, wskazując jej mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia w aspekcie technicznym, ekonomicznym, prawnym oraz społecznym. Drugiego dnia zaprezentowano aktualny instrument polityki energetycznej województwa lubelskiego, który będzie przedmiotem zmian w projekcie REC4UE.

Spotkanie obejmowało także warsztaty tematyczne i rozmowy z każdym z partnerów.