Opis projektu: “Mikroskop FTIR”

Opis projektu: “Mikroskop FTIR”

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo – badawczej, UMOWA Nr 7379/IA/SP/2023

 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Góral

Jednostka realizująca: Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Termin realizacji projektu: 2023 – 2024.

Dofinansowanie MEiN: 677 300 zł

Całkowita wartość projektu: 677 300 zł

 

Podczas realizacji inwestycji dokonano zakupu mikroskopu w podczerwieni FTIR. Jest to wysoce zautomatyzowany system do przeprowadzania analiz o wysokiej czułości w dziedzinie nauki przyrodnicze i żywność. Aparat wyposażony jest w kamerę szerokokątną o powiększeniu 300x umożliwiając obserwowanie próbki od obszaru wielkości 10×13 mm do 30×40 μm bez ryzyka zmiany położenia próbki. Oprogramowanie umożliwia pomiar widm podczerwieni przy jednoczesnej kontroli widzialnego obrazu próbki. Mikroskop będzie umożliwia uzyskanie widm o niskim poziomie szumu nawet w przypadku śladowych zanieczyszczeń, co zapewnia lepsze wyniki dopasowania widm z dołączonych bibliotek. Na podstawie map chemicznych skonstruowanych w oparciu o wysokości pików lub pola powierzchni pików oraz przy zastosowaniu analizy wielowymiarowej (PCR/MCR) oprogramowanie mikroskopu z programem mapującym pozwala wizualizować rozmieszczenie substancji chemicznych czy grup chemicznych. Do oprogramowania jest dołączona biblioteka FTIR zawierająca 10 000 widm typowych polimerów, związków chemicznych i zanieczyszczeń. Obiektyw umożliwia wykorzystanie mikroskopu w przypadku pomiarów cienkich warstw na powierzchniach metalowych.

Mikroskop sprzężony ze spektroskopem FTIR

Spektroskopia FTIR jest wykorzystywana jako narzędzie do charakteryzowania związków nieorganicznych i organicznych. Produkcja egzopolisacharydów (EPS) przez bakterie kwasu mlekowego (LAB) zyskała w ostatniej dekadzie szczególne zainteresowanie ze względu na właściwości funkcjonalne tych biopolimerów, jak również ich status ogólnie uznanych za bezpieczne (GRAS). Z tego powodu, produkcja EPS in situ podczas produkcji fermentowanych produktów mlecznych, takich jak jogurt lub lody, jest obecnie głównym praktycznym zastosowaniem EPS z LAB. Planujemy wykonać badania nad wpływem EPS na cechy sensoryczne lodów probiotycznych.

Inwestycja będzie wykorzystywana podczas kontynuowania współpracy z różnymi podmiotami badawczymi, poszerzy możliwości badawcze i umożliwi pozyskanie nowych partnerów naukowych. Dzięki tak nowoczesnemu zapleczu badawczemu będziemy atrakcyjnym partnerem do realizacji projektów we współpracy z otoczeniem gospodarczym, będziemy mogli wykonywać prace zlecone na potrzeby przedsiębiorstw produkujących żywność.