Nominacja profesorska dla prof. dr hab. inż. Mariusza Szymanka

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 23 stycznia 2023 r. nadal  Panu Mariuszowi Szymankowi,  tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

 

Prof. dr hab. inż. Mariusz Szymanek jest absolwentem kierunku technika rolniczai leśna, w zakresie mechanizacji rolnictwa, Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej (aktualnie Wydział Inżynierii Produkcji) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1997 r.) oraz kierunku mechanika i budowa maszyn, w zakresie urządzeń inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki,  Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w Lublinie (2008 r.).

W latach 1998-2000 pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Motoryzacji i Transportu Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (aktualnie Instytut Technologiczno-Przyrodniczy) w Warszawie, oddział w Kłudzienku.

 

W 2000 roku rozpoczął pracę naukową na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej (aktualnie Wydział Inżynierii Produkcji) na Akademii Rolniczej w Lublinie (aktualnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), na którym kontynuował rozwój kariery naukowej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Kazimierza A. Dreszera i  prof. dr. hab. inż.  Ignacego Niedziółki. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie  inżynierii rolniczejmaszyny i urządzenia rolnicze, agrofizyka na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Analiza właściwości mechanicznych ziarna kukurydzy cukrowej oraz procesu jego oddzielania od rdzeni kolb” która została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Ignacego Niedziółki, a w 2011 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie  inżynierii rolniczej – budowa i eksploatacja maszyn rolniczych, agrofizyka w oparciu o monotematyczny cykl publikacji naukowych pt. „Technika i technologia pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej na cele spożywcze”, na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

W kręgu głównych zainteresowań naukowych prof. dr. hab. inż. Mariusza Szymanka znajduje się szeroko pojęta problematyka,  związana głównie z zagadnieniami dotyczącymi:

– właściwości mechanicznych ziarna kukurydzy cukrowej oraz procesu jego oddzielania od rdzeni kolb;

– pozyskiwania i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w rolnictwie;

– doskonalenia jakości pracy agregatów uprawowych w aspekcie ponoszonych nakładów energetycznych oraz właściwości fizycznych gleby;

– doskonalenia sposobów produkcji oraz uszlachetniania nasion roślin uprawnych (światłem czerwonym, światłem lasera, polem magnetycznym i nanocząstkami);

– zastosowania metod sztucznej inteligencji do modelowania i identyfikacji właściwości fizycznych i chemicznych produktów rolniczych.

 

Dorobek publikacyjny obejmuje 155 pozycji,  w tym 40 publikacji w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor (sumaryczny IF 122,907).

Uczestniczył jako kierownik lub główny wykonawca w realizacji 3 projektów badawczych finansowanych przez MNiSW i 2 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Prof. dr hab. inż. Mariusz Szymanek był promotorem 2 zakończonych przewodów rozpraw doktorskich oraz 2-krotnie recenzentem w postępowaniach o nadanie stopnia doktora i 2-krotnie o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Był promotorem około 100 prac dyplomowych.

Od 2013 r. jest członkiem zespołu ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), a od 2019 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w dziedzinie: Maszyny i urządzenia rolnicze; Przetwórstwo żywności.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej; Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego (oddział lubelski); Polskiego Związku Producentów Kukurydzy oraz  Międzynarodowej Komisji Programowej Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Technicznego „Agricultural Machinery” (Varna, Bułgaria).

Prof. dr hab. inż. Mariusz Szymanek rozwijał swoją karierę naukową w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych. Odbył staż naukowy m.in. w: Agroscope Reckenholz Tänikon Research Station ART (Zürich, Szwajcaria); Federal State Budgetary Scientific Institution  Federal Agrarian Research Center of the North-East named after N.V. Rudnitsky” (Kirow, Rosja); Scientific Technical Union of Mechanical Engineering (Sofia, Bułgaria). Ponadto, w ramach programu Erasmus+,  uczestniczył w wielu krótkoterminowych stażach naukowych w takich krajach jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Czechy.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne prof. dr hab. inż. Mariusz Szymanek był wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora.