Nominacja profesorska dla prof. dr hab. inż. Katarzyny Kozłowicz

Miło nam poinformować, że decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy prof. dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz, zatrudniona w Katedrze Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz na Wydziale Inżynierii Produkcji, otrzymała tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz studia wyższe ukończyła w 1997 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie uzyskując tytuł magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka. Działalność naukową rozpoczęła jako doktorantka studiów doktoranckich na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie w Zakładzie Inżynierii Chłodnictwa.

Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność: przetwórstwo rolno-spożywcze nadała jej w 2001 r. Rada Wydziału Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ wybranych dodatków do ciast na ich temperaturę krioskopową, przebieg zamrażania i właściwości gotowych produktów piekarskich”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej specjalność technologia chłodnictwa, przechowalnictwo, chłodniczy transport żywności uzyskała w 2014 r. na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu siedmiu oryginalnych prac twórczych pt.: „Kształtowanie cech żywności wygodnej poprzez modyfikowanie jej składu i ukierunkowaną obróbkę zamrażalniczą” uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W 2019 r. została zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Działalność naukowa Pani Profesor Kozłowicz związana jest z zagadnieniami z zakresu podstawowych i stosowanych badań w obszarach obejmujących najnowsze technologie chłodnicze w produkcji, przechowywaniu i wykorzystaniu żywności oraz charakterystyki procesów zamrażania i rozmrażania zróżnicowanych surowców i produktów (wyrobów piekarniczych i cukierniczych, sorbetów, kremogenów i przecierów owocowych, lodów, produktów o strukturze żelowej) oraz kształtowaniu ich właściwości dodatkami o charakterze prozdrowotnym pełniących funkcję krioprotektantów. Doświadczenie badawcze oraz zainteresowania ukierunkowały prof. Kozłowicz na badania obejmujące projektowanie nowych receptur oraz technologii wytwarzania innowacyjnych fortyfikowanych lodów, które można zaliczyć do żywności potencjalnie prozdrowotnej, zapewniającej korzyści zdrowotne konsumentów. Opracowanie spersonalizowanych receptur lodów –  wraz z kompleksową oceną ich właściwości fizykochemicznych  – mają charakter aplikacyjny i są propozycją do bezpośredniego wdrożenia do produkcji przemysłowej. Osiągnięcia naukowe w tym zakresie zostały docenione przez środowisko międzynarodowe. W ramach konkursu pozyskała i była kierownikiem zespołu badawczego międzynarodowego grantu “Sustainable Ice Cream Challenge” (U-338/IMECH) – razem z 10 innymi Uniwersytetami z Chin, Japonii, Niemiec, Kanady, Szwecji, Turcji, Portugali, Grecji i Kolumbii – konsultowanym przez I-Know-Who (Szwecja), którego celem było opracowanie rozwiązania spełniającego oczekiwania i wymagania firmy Unilever Innovation Centre Wageningen B.V.

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz prowadzi interdyscyplinarną współpracę z wieloma zagranicznymi i krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, udokumentowaną wspólnymi publikacjami naukowymi, m.in.: Institute of Food Sciences, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Slovak University of Agriculture in Nitra; Katedrą Fizyki Stosowanej – Politechnika Lubelska; Katedrą Biomedycyny i Badań Środowiskowych – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Laboratorium Chemicznym i Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska – Politechnika Białostocka; Katedrą Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji – Wydział Technologii Żywności, SGGW w Warszawie; Siecią Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu; Zakładem Technologii i Techniki Chłodnictwa – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi oraz Katedrami macierzystej uczelni: Katedrą Biofizyki – Wydział Biologii Środowiskowej; Katedrą Podstaw Technik – Wydziału Inżynierii Produkcji i Katedrami Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii oraz Analizy i Oceny Jakości Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie. Przebywała na stażach naukowych i wizytach studyjnych w kraju i za granicą (Universitat Politècnica de València, Walencja, Hiszpania; Malta University Language School; AgroBioTech Research Centre in Nitra; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Obecnie we współpracy z naukowcami z Wydziału Inżynierii Produkcji oraz ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze Pani Profesor współrealizuje projekt pt. „Grzyby i owady jadalne jako perspektywiczne i alternatywne źródła żywności” z programu Wspólne projekty badawcze NAWA pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Słowacją.

Dorobek naukowy prof. dr hab. inż. Katarzyny Kozłowicz obejmuje 100 pozycji, w tym 71 oryginalnych prac twórczych o łącznej wartości 2986,5 punktów wg punktacji MNiSW. Sumaryczny Impact Factor według listy JCR wynosi 85. Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science – 407, a Indeks Hirscha – 10. Według bazy ResearchGate liczba cytowań – 595, a Indeks Hirscha – 12. Była promotorem dwóch rozpraw doktorskich. Przygotowała 1 recenzję w postępowaniu habilitacyjnym oraz 1 recenzję w przewodzie doktorskim. Pełniła funkcję sekretarza komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Była członkiem komisji w 11 przewodach doktorskich. Pełniła obowiązki promotora w 33 pracach magisterskich oraz w 35 pracach inżynierskich, gdzie 5 prac zostało wyróżnionych nagrodą J.M. Rektora UP. Przygotowała recenzje 65 prac dyplomowych.

W procesie dydaktycznym prof. dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz realizuje zajęcia na Wydziale Inżynieria Produkcji (kierunki: inżynieria przemysłu spożywczego, transport i logistyka, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji, zarządzenie i inżynieria produkcji) oraz na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii (kierunek gastronomia i sztuka kulinarna). Jest członkiem Rady Programowej kierunku gastronomia i sztuka kulinarna (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, UP w Lublinie, od roku 2016) oraz Rady Programowej kierunku studiów Informatyka przemysłowa (Wydział Inżynierii Produkcji, od roku 2023).

Prof. Kozłowicz jest także zaangażowana w pracę Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie, jest członkiem Komisji Ewaluacji do przeprowadzania oceny śródokresowej realizacji Indywidualnych Planów Badawczych IPB oraz Komisji Oceniającej IPB.

Aktywnie angażuje się również w działalność organizacyjną na rzecz Uczelni i Wydziału oraz bierze udział w pracach organów kolegialnych i komisji. Uczestniczy w pracach preorientacyjnych organizowanych przez Władze Wydziału Inżynierii Produkcji, w Dniach Otwartych Uniwersytetu oraz w Lubelskim Festiwalu Nauki. Bierze czynny udział w popularyzowaniu nauki poprzez organizowanie szeregu wykładów publicznych i prelekcji. Brała udział w programie Login: Nauka TVP Lublin, promując Studenckie Koło Naukowe Chłodnictwa. Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego brała udział w Akcji Wojewódzkiej „Żyj Zdrowo Zgodnie z Naturą”, organizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (SOSW im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie). Działalność organizacyjna obejmuje m.in. pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie na kadencję 2016-2020 oraz Przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Ewaluacji Jednostek Naukowych w obszarze III kryterium, Członka Komisji Oceniającej WIP na kadencję w latach 2016-2020, Członka Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Inżynierii Produkcji na okres kadencji władz 2020-2024. Od roku 2021 jest Członkiem Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego “SPOMASZ”. Znajomość zagadnień związanych z technologią otrzymywania lodów sprawiła, że rokrocznie Prof. Kozłowicz zapraszana jest na Forum lodowe, gdzie ma możliwość wygłoszenia wykładów zamawianych dla wszystkich producentów lodów i słodyczy w kraju.

W uznaniu za swoją prace w roku 2018 oraz w roku 2021 była nominowana do nagrody dla najbardziej cenionych i lubianych nauczycieli akademickich w województwie lubelskim w plebiscycie edukacyjnym „Nauczyciel na Medal”. Za działalność naukową i organizacyjną była dziewięciokrotnie wyróżniana nagrodą JM Rektora UP w Lublinie.

fot. archiwum własne prof. Kozłowicz