DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko profesora badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji
w Zakładzie Geodezji i Informacji Przestrzennej

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).

Wymagania dla kandydatów:

 • stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, specjalność geodezja i kartografia,
 • tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych,
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • nienaganna postawa etyczno-moralna,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim),
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni),
 • dyplomy lub odpisy dyplomów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające posiadany stopień i tytuł,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni),
 • oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28 pok. 138, tel. (+48 81) 531 96 67, w terminie od 18.07.2022 r. do 19.08.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.09.2022 r.

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać w w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji, ul. Leszczyńskiego 7, tel. (+48 81) 532-06-44.

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
prof. dr hab. Dariusz Andrejko