Konkurs na stanowisko asystenta w  Katedrze Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

DZIEKAN  WYDZIAŁU  INŻYNIERII  PRODUKCJI

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO  W  LUBLINIE

 

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

Katedrze Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).

 

Wymagania dla kandydatów:

 • ukończone studia magisterskie w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, kierunku: elektrotechnika lub mechatronika lub mechanika i budowa maszyn lub robotyzacja procesów wytwórczych z wynikiem co najmniej 4.0,
 • umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej,
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • nienaganna postawa etyczno-moralna,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim),
 • dobra znajomość języka angielskiego.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/),
 • odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie wraz z suplementem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/),
 • oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28 pok. 138 lub 136, w terminie od 10.07.2023 r. do 11.08.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.09.2023 r.

 

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać w Katedrze Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi (ul. Głęboka 28, tel. +48 81 531 97 34).

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
(-) prof. dr hab. Dariusz Andrejko