KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII SPOŻYWCZEJ

Opiekun: prof. dr hab. inż. Agnieszka Wójtowicz

Koło Naukowe Inżynierii Spożywczej działa od 1996 roku przy Zakładzie Inżynierii Procesowej na Wydziale Inżynierii Produkcji UP w Lublinie. Celem działalności KNIS jest poszerzanie zainteresowań studentów i rozwój ich umiejętności w zakresie prowadzenia badań naukowych dotyczących różnych zagadnień związanych z inżynierią przetwórstwa spożywczego. Do najważniejszych kierunków badań naukowych realizowanych z udziałem zainteresowanych studentów można zaliczyć zagadnienia dotyczące ciśnieniowo-termicznej obróbki surowców roślinnych na cele spożywcze i paszowe, a w szczególności z zastosowaniem techniki ekstruzji; wytwarzania żywności wygodnej wzbogacanej dodatkami prozdrowotnymi; właściwości fizykochemicznych i funkcjonalnych ekstrudatów; inżynierii procesu ekstruzji; inżynierii biopolimerów skrobiowych; modyfikacji skrobi metodą ekstruzji; opracowywania technologii wytwarzania ekstrudatów spożywczych i paszowych; wytwarzania i badania skrobi modyfikowanych dla celów rolno-spożywczych i przemysłowych; wytwarzania i badania skrobi termoplastycznych do celów opakowalnictwa; wytwarzania i badania form giętkich opakowań ze skrobi termoplastycznej kształtowanych techniką wytłaczania z rozdmuchem; badania cech wytrzymałościowych materiałów opakowaniowych.

Studenci z Koła Naukowego Inżynierii Spożywczej w okresie od 07.04.2022 do  06.04.2023 uczestniczą w realizacji projektu badawczego pt.: „Techniczne i technologiczne aspekty produkcji wzbogacanych bezglutenowych przekąsek ekstrudowanych” w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (numer umowy SKN/SP/534982/2022), dofinansowanego ze środków budżetu państwa w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 21 września 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki i w ramach programu „STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232).

Przedmiotem projektu jest opracowanie założeń technicznych i technologicznych do wytwarzania bezglutenowych przekąsek wzbogacanych dodatkiem różnych owoców, o podwyższonej wartości odżywczej.

Celem prac badawczych będzie wytworzenie nowych produktów przekąskowych oraz  przeprowadzenie badań cech fizykochemicznych surowców i wzbogacanych przekąsek w zależności od zastosowanych receptur i warunków obróbki technologicznej umożliwiające opracowanie i wytworzenie nowych prozdrowotnych i funkcjonalnych przekąsek z surowców roślinnych z różnym udziałem wybranych owoców. Wprowadzając owoce do receptur produktów przekąskowych możemy kreować ich unikatowe cechy jakościowe, wpływać na poprawę kondycji organizmu i nadawać specyficzne właściwości żywieniowe, stanowiące o zaletach żywności prozdrowotnej czy funkcjonalnej.

Przedmiot projektu jest zgodny z zakresem krajowych inteligentnych specjalizacji dotyczących produkcji żywności wysokiej jakości i uwzględnia opracowanie innowacyjnych produktów pod względem składu, wartości odżywczej oraz biodostępności składników, doskonalenie istniejących oraz wprowadzanie nowych, innowacyjnych technologii produkcji i przetwórstwa żywności oraz działania zmierzające do minimalizacji stopnia przetworzenia żywności oraz możliwie pełnego zachowania składników odżywczych i korzystnych substancji bioaktywnych, a także działania zmierzające do maksymalizacji udziału naturalnych surowców i ograniczenia stosowania dodatków do żywności.

Zaplanowane prace badawcze pozwolą na zwiększenie wiedzy w obszarach traktowanych za priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki, tj. w zakresie zwiększania jakości produktów spożywczych i podnoszenia konkurencyjności oraz efektywności sektora spożywczego. Realizacja projektu pozwoli na zaproponowanie gotowych rozwiązań na nowe produkty i może być skierowana do potencjalnych firm zainteresowanych rezultatami zaplanowanych prac badawczych.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

– opracowanie receptur surowcowych nowych bezglutenowych produktów przekąskowych z dodatkami owocowymi podwyższającymi ich wartość żywieniową i nadającymi atrakcyjność sensoryczną;

– przeprowadzenie procesu wytwarzania ekstrudatów przekąskowych z zastosowaniem zmiennych warunków procesu ekstruzji do uzyskania bezpośrednio ekspandowanych przekąsek bezglutenowych oraz analiza stabilności i energochłonności w zależności od zastosowanych warunków procesu oraz użytych komponentów;

– badania laboratoryjne dotyczące wybranych cech fizykochemicznych wytworzonych w różnych warunkach procesowych produktów przekąskowych w celu zweryfikowania wpływu surowców i dodatków oraz warunków ekstruzji na cechy wyrobów gotowych do spożycia;

– analizę uzyskanych rezultatów pod kątem optymalizacji warunków wytwarzania dla konkretnych receptur i opracowanie zaleceń techniczno-technologicznych na potrzeby rozwoju produktów i technologii w celu przygotowania rezultatów projektu do ewentualnego wdrożenia opracowanych rozwiązań na rynek.

Pierwsze efekty prac badawczych zaprezentowane zostały podczas Pikniku Naukowego w ramach XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki odbywającego się 11 września 2022 w ramach projektu piknikowego pt. „Smacznie, zdrowo, kolorowo – nowoczesne przekąski zbożowo-owocowe”.

Fotografie: Archiwum własne