STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE CHŁODNICTWA

Opiekun: dr inż. Marek Domin

Studenckie Naukowe Koło Chłodnictwa powstało w 1996 roku przy Zakładzie Inżynierii Chłodnictwa z inicjatywy prof. dr hab. Franciszka Kluzy oraz studentów specjalności Technika Rolno-Spożywcza i Inżynieria Żywności. Dnia 3 stycznia 1997 roku Koło zostało wpisane do rejestru kół naukowych Akademii Rolniczej. Obecnie opiekunem koła jest dr inż. Marek Domin.

Studenckie Koło Naukowe Chłodnictwa działa przy Zakładzie Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego w Katedrze Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Członkami Koła są studenci zarówno studiów I-go jak i II-go stopnia kierunku Inżynierii Przemysłu Spożywczego, Inżynierii Chemiczna i Procesowa oraz doktoranci. Koło Naukowe Chłodnictwa zajmuje się problematyką chłodnictwa, klimatyzacji, kriogeniki i energetyki. Istotnym elementem działalności Koła jest inicjowanie i wspomaganie integracji studentów, procesu dydaktyczno-wychowawczego, a także przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Głównym celem działalności koła jest pogłębianie wiedzy i rozwijanie naukowych zainteresowań studentów w dziedzinie szeroko rozumianego chłodnictwa wraz z jego wykorzystaniem w gospodarstwach domowych i przemyśle spożywczym. Członkowie Koła pod opieką pracowników naukowych włączani są w badania, które leżą w merytorycznym obszarze działalności Katedry. Wymiernym efektem tej aktywności jest udział członków Koła w Międzynarodowych Konferencjach Kół Naukowych, które odbywają się w różnych ośrodkach.

Aktywność studentów należących do Koła przejawiała się także udziałem w pracach na rzecz Naszego Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Wydziału Inżynierii Produkcji przez udział w organizacji Dni Otwartych Uczelni, prezentując tam autorskie stoisko termowizji i liofilizacji. Uczestnicy koła angażują się również w Lubelski Festiwal Nauki czynnie biorąc udział w organizacji warsztatów np.: „Kuchnia molekularna w 3D”, „Liofilizacja .jako recepta na żywność zdrową i funkcjonalną”. Corocznie uczestnicy Koła prezentują ofertę uczelni kierowaną do maturzystów podczas zorganizowanych wyjazdów do szkół średnich w ramach preorientacji lub organizowaniu na uczelni warsztatów i zajęć pokazowych dla klas maturalnych.