Projekt „Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13” nr RPLU.05.02.00-06-0063/19 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 31.12.2018 – 31.12.2021
Całkowita wartość projektu: 4 139 696,17 zł  
Wydatki kwalifikowalne: 3 337 021,88 zł
Dofinansowanie (wkład EFRR): 2 836 468,59 zł

Celem głównym planowanej inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Grupą docelową są studenci oraz pracownicy UP oraz pozostali mieszkańcy Lublina. Realizacja założonego celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych Uniwersytetu wobec społeczności oraz w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców miasta.

Termomodernizacja budynku obejmuje następujące elementy:

Branża architektoniczno-budowlana

 • docieplenie ścian zewnętrznych
 • docieplenie stropodachów wentylowanych
 • docieplenie stropów zewnętrznych
 • wymiana okien
 • wymiana ślusarki aluminiowej

Branża instalacji sanitarnych

 • przebudowa rozdzielaczy zasilających budynek wraz z wyposażaniem w armaturę odcinającą, regulacyjną, kontrolno-pomiarową
 • wymiana izolacji poziomów rozprowadzający c.o. na kondygnacji
 • wymiana zaworów podpionowych
 • wymiana zaworów przygrzejnikowych (zasilających i powrotnych): zasilenia – grzejnikowy zawór termostatyczny, powrót – zawór odcinający z możliwością spustu wody
 • zastąpienie instalacji odpowietrzającej odpowietrznikami automatycznymi
 • wykonanie systemu zarządzania energią cieplną

Branża elektryczna

 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej
 • wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne

15.11.2021
Komisja powołana przez zamawiającego odebrała bez uwag zrealizowany przez wykonawcę zakres robót.

08.11.2021
Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych we wszystkich branżach.

30.07.2021
Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie nr RPLU.05.02.00-06-0063/19-02.

13.01.2021
Wprowadzenie wykonawcy na budowę.

08.01.2021
Podpisanie umowy na wykonanie robót remontowo-budowlanych.

21.10.2020
Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

16.01.2020
Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie nr RPLU.05.02.00-06-0063/19-01.

30.10.2019
Podpisanie umowy o dofinansowanie nr RPLU.05.02.00-06-0063/19-00.

Stan budynku przed modernizacją

GRUDZIEŃ 2019/20 GALERIA ZDJĘĆ

 

Przebieg modernizacji budynku

STYCZEŃ 2021 GALERIA ZDJĘĆ
LUTY 2021 GALERIA ZDJĘĆ
MARZEC 2021 GALERIA ZDJĘĆ
KWIECIEŃ 2021 GALERIA ZDJĘĆ
MAJ 2021 GALERIA ZDJĘĆ
CZERWIEC 2021 GALERIA ZDJĘĆ
LIPIEC 2021 GALERIA ZDJĘĆ
SIERPIEŃ 2021 GALERIA ZDJĘĆ
WRZESIEŃ 2021 GALERIA ZDJĘĆ
PAŹDZIERNIK 2021 GALERIA ZDJĘĆ
LISTOPAD 2021 GALERIA ZDJĘĆ
   

 Stan budynku po modernizacji

GRUDZIEŃ 2021 GALERIA ZDJĘĆ

 

Widok A1
Zobacz
Widok A2
Zobacz
Widok A3
Zobacz
Widok B1 D1
Zobacz
Widok B2
Zobacz
Widok B3 D2
Zobacz
Widok C1
Zobacz
Widok C2
Zobacz
Widok C3
Zobacz