• Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Zostań specjalistą/tką od zielonych technologii i projektuj oraz wdrażaj rozwiązania proekologiczne w różnych sektorach gospodarki! 

  Czego będziesz się uczył/a?

  W trakcie studiów  scharakteryzowane zostaną wszystkie elementy środowiska, ze szczególnym zwróceniem uwagi na  odpowiedzialne zarządzanie i zrównoważone korzystanie z zasobów Ziemi. Warto podkreślić, że wybrane zajęcia będą realizowane we współpracy z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych – Sieć Badawcza Łukasiewicz, poszerzając dostęp studentów do nowoczesnych technologii.

  Jakie kompetencje zdobędziesz?

  Przede wszystkim kompetencje inżynierskie w zakresie kształtowania, ochrony i monitoringu środowiska przyrodniczego, a także prawidłowej gospodarki jego zasobami dla potrzeb człowieka zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Program studiów oferuje szeroką gamę przedmiotów specjalistycznych, zapewniając wysoki poziom kwalifikacji niezbędnych w pracy zawodowej.

  Dzięki takiemu programowi kształcenia, absolwenci i absolwentki kierunku zielone technologie będą wysokiej klasy specjalistami przygotowanymi do pracy w bardzo różnych działach gospodarki, od rolnictwa, przez leśnictwo, aż po przemysł wydobywczy, czy przedsiębiorstwa specjalizujące się w działaniach naprawczych – rekultywacyjnych.

  Program studiów zawiera ponadto czterotygodniowe praktyki zawodowe.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  • z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  • z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
  • Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane

  w kwalifikacji

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  biotechnologia środowiskowa, technologia recyklingu i gospodarka odpadami, maszynoznawstwo, projektowanie procesów technologicznych, aparatura chemiczna i procesowa, zielona chemia organiczna, zielona chemia nieorganiczna, metrologia środowiska i przemysłu, automatyka i kontrola procesów technologicznych, geologia, zarządzanie ryzykiem w laboratorium, technologie wydobycia surowców, transport i logistyka, remediacja, ochrona zasobów leśnych, nanotechnologie i nanomateriały.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Na tym kierunku przygotowujemy  specjalistów do pracy m.in. w przedsiębiorstwach przemysłowych, organach administracji publicznej, instytutach badawczych i placówkach naukowych, jednostkach projektowych, kontrolno-pomiarowych, certyfikujących, nadzoru urzędowego i administracji, przedsiębiorstwach konsultingowych i badawczo-rozwojowych, laboratoriach analitycznych i monitoringu środowiskowego, jak również wyposażamy w wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Absolwenci i absolwentki będą mogli kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na pokrewnych kierunkach.

   

   

Sprawdź Niezbędnik Kandydata

i zarejestruj się teraz !