• Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Zarządzanie zasobami Ziemi to nowy, interdyscyplinarny, unikalny i dotąd niedostępny zarówno w Lublinie, jak i w Polsce, kierunek studiów inżynierskich. Adresowany do osób, które interesują się przyrodą, geografią, geologią, ekonomią i zarządzaniem oraz chciałyby rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności związane z funkcjonowaniem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).  

  Zaletą tych studiów jest silne połączenie szeroko rozumianej wiedzy przyrodniczej z wiedzą inżynieryjno-techniczną. Absolwent w pełni rozumie funkcjonowanie i wzajemne zależności między najważniejszymi zasobami Ziemi: wodą, powietrzem, surowcami mineralnymi, glebą, organizmami żywymi oraz potrafi nimi racjonalnie zarządzać i gospodarować. Potrafi rozwiązywać zadania o charakterze projektowym, pracując zarówno samodzielnie, jak i w zespole.

  Wyczerpywanie się pochodzących ze źródeł nieodnawialnych surowców oraz wzrost kosztów ich pozyskiwania stanowi aktualnie wyzwanie w kontekście rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska. Dlatego nieuniknione jest przechodzenie od strategii zrównoważonego rozwoju do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Będzie to możliwe dzięki odpowiednio przygotowanym specjalistom – absolwentom kierunku studiów Zarządzanie zasobami Ziemi. Posiadanie tego wykształcenia zapewni im konkurencyjną i silną pozycję na rynku pracy.
   

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:  język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, biologia, chemia, fizyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane

  w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), Planowanie przestrzenne, Geografia gospodarcza, Zarządzanie kryzysowe, Zasoby przyrody i ich ochrona, Zagrożenia i katastrofy środowiskowe, Surowce mineralne, Organizacja i zarządzanie, Zagrożenia i techniki ochrony atmosfery i hydrosfery, Gospodarka odpadami, Klimatologia i meteorologia, Gospodarka leśna, Zarządzanie środowiskiem, Degradacja, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów, Analiza strategiczna, Monitoring środowiska, Odnawialne źródła energii (OZE), Planowanie systemów technicznych, Antropopresja.

 • Perspektywy zawodowe

  Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego i przetwórczego, firmach konsultingowych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, inspektoratach ochrony środowiska, specjalistycznych laboratoriach, sztabach kryzysowych i planowania strategicznego oraz w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie.
   

Wprowadź tytuł...

Sprawdź Niezbędnik Kandydata i zarejestruj się!