Technologia biosurowców i biomateriałów

 • Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  KIERUNEK INNOWACYJNY I UNIKATOWY!

   

  Technologia biosurowców i biomateriałów ma charakter interdyscyplinarny i łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin nauk przyrodniczych. Absolwent zdobywa specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne związane z technologiami pozyskiwania, przetwarzania i sposobami oceny jakości biosurowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mikrobiologicznego m.in. z uwzględnieniem biomateriałów dla medycyny, biosurowców spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych, energetycznych, przemysłu nawozowego, drzewnego, lekkiego oraz olejarskiego.

  Studia dają możliwość poznania technik i narzędzi stosowanych w analizie surowców i materiałów pochodzenia biogenicznego oraz zasad zarządzania, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw związanych z branżą biosurowców i biomateriałów. W tym kontekście bardzo ważna jest umiejętność planowania i wdrażania nowoczesnych technologii biosurowców i biomateriałów przy uwzględnieniu światowych trendów oraz aktualnych oczekiwaniach gospodarczych.
   

  Kandydaci na studia otrzymują możliwość zdobycia kompetencji o unikalnym charakterze, niezwykle cenionych przez pracodawców z różnych dziedzin gospodarki w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i handlu biosurowcami oraz biomateriałami.

  Dobór wykwalifikowanej i przyjaznej studentom kadry dydaktycznej, odpowiednia infrastruktura oraz specjalistyczny sprzęt dają szanse na efektywną naukę w dobrej atmosferze.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  zasoby naturalne, mikrobiologia ogólna, grafika inżynierska, biomateriały, bioanalityka, biosurowce kosmetyczne, biosurowce farmaceutyczne, biosurowce spożywcze oraz szeroki zakres przedmiotów do wyboru.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Technologia biosurowców i biomateriałów przez interdyscyplinarny charakter oraz możliwość wielokierunkowego wykorzystania potencjału gospodarczego regionu i kraju wychodzi naprzeciw stale rosnącym potrzebom rynkowym w zakresie wysokokwalifikowanych kadr dla biogospodarki i branży naukowej.Przygotowanie merytoryczne i praktyczne umożliwi Absolwentom podjęcie pracy w kluczowych segmentach gospodarki. Absolwent zyskuje możliwość pracy zawodowej jako specjalista lub ekspert do spraw pozyskiwania, przetwarzania i oceny jakości biosurowców oraz biomateriałów.

  Możliwe miejsca pracy to firmy produkcyjne sektora rolniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, techniki medycznej, w szczególności w jednostkach projektowych, certyfikujących i kontrolujących jakość biosurowców i biomateriałów medycznych, w jednostkach kontrolno-pomiarowych i nadzoru urzędowego, administracji, przedsiębiorstwach konsultingowych, w laboratoriach badawczych oraz placówkach naukowo-dydaktycznych.

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!