Survival i animacja przyrodnicza

 • Wydział: Biologii Środowiskowej
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: licencjat
 • Czas trwania: 6 semestrów (3 lata) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Naucz się technik przetrwania w trudnych warunkach  środowiska naturalnego oraz zostań specjalistą z zakresu animacji przyrodniczej!

  Kierunek survival i animacja przyrodnicza odnosi się do strategii/sztuki przetrwania w środowisku naturalnym – jest to tzw. survival zielony. Jako absolwent zdobędziesz  wiedzę i kompetencję z zakresu: technik przetrwania; rozpoznawania roślin ratowniczych w survivalu; rozpoznawania zwierząt jadowitych i alergennych; żywienia człowieka i kuchni survivalowej, kosmetyków naturalnych stosowanych w survivalu, technik orientacji przestrzennej czy ekologii terenowej.

  Wiedzę tę można wykorzystać przy organizacji wydarzeń o charakterze komercyjnym, np.: szkoleń firmowych, warsztatów, ale także w razie wystąpienia np.: klęski żywiołowej (powódź, trzęsienie ziemi, wichura) czy konfliktów zbrojnych.

  Zdobędziesz również gruntowną wiedzę z zakresu animacji przyrodniczej – głównie edukacji ekologicznej oraz angażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, organizacji eventów firmowych czy zielonych szkół.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  • z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  • z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
  • Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, geografia.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane

  w kwalifikacji

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Przedmiot

  obowiązkowy

  iologia, chemia, fizyka,  informatyka, matematyka, geografia

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  Techniki przetrwania, Przedsiębiorczość akademicka, Anatomia zwierząt i człowieka, Zwierzęta jadowite, toksyczne i alergenne, Rośliny jadalne i ratownicze w survivalu, Sztuka tropienia zwierząt, Pierwsza pomoc przedmedyczna w survivalu, Fizjologia człowieka z elementami fizjologii wysiłku, Ornitologia i rozpoznawanie dźwięków ptaków, Żywienie człowieka i kuchnia survivalowa, Kosmetyki naturalne w survivalu, Animacja przyrodnicza w obszarach chronionych, Organizacja zielonych szkół 

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Możliwości zatrudnienia: m.in. w: jednostkach związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, w sektorze turystyki, firmach eventowych, firmach zajmujących się organizowaniem szkoleń i warsztatów z zakresu sztuki przetrwania, biurach projektów przyrodniczych, ośrodkach edukacji ekologicznej, organizacjach pozarządowych, których działalność koncentruje się wokół problematyki usług ekosystemowych.

  Obecnie rynek usług z zakresu survivalu i animacji przyrodniczej rozwija się bardzo dynamicznie nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu jest wysokie. Kierunek ten daje także szerokie możliwości samozatrudnienia i stworzenia własnej firmy szkoleniowej. To połączenie pasji z edukacją!

Odtwórz wideo

Sprawdź Niezbędnik Kandydata

i zarejestruj się teraz !