• Wydział: Biologii Środowiskowej
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: licencjackie
 • Czas trwania: 6 semestrów (3 lata) – stacjonarne i niestacjonarne
 • Specjalności: biologia stosowana (s,n)
 • Opis kierunku

  Studia pierwszego stopnia na kierunku biologia (specjalność: biologia stosowana) trwają 6 semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym licencjackim, po którym student uzyskuje tytuł licencjata biologii. Współczesna biologia to nauka interdyscyplinarna, obejmująca m.in.: ekologię, genetykę, botanikę, zoologię, mikrobiologię, biologię molekularną, biochemię, ochronę przyrody, czy też fizjologię i anatomię różnych grup organizmów. Kierunek Biologia stawia na zajęcia praktyczne – laboratoria i zajęcia terenowe. Założenia programu studiów oraz zakładane efekty uczenia się są stale uaktualniane do zapotrzebowania rynku pracy, dzięki współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, czyli współpracy Wydziału z pracodawcami.  W trakcie studiów pierwszego stopnia studenci wykonują szereg badań naukowych pod opieką wykładowców, są także angażowani w badania naukowe prowadzone na Wydziale Biologii Środowiskowej. W efekcie tej działalności są Oni często współautorami przygotowywanych przez naukowców z Wydziału opracowań naukowych. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych różnych specjalności, uczestniczyć w konferencjach, zaś w ramach współpracy między uczelniami mogą realizować część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  • z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  • z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
  • Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  botanika, zoologia, chemia organiczna, mikrobiologia, genetyka molekularna, analityka diagnostyczna, biologia molekularna i podstawy biotechnologii, genetyka populacji, immunologia, hydrobiologia, ochrona przyrody, biologia środowiskowa i biogeografia

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej oraz samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych. Może pracować w laboratoriach badawczych, kontrolny i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w: przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody.

   

Wprowadź tytuł...

Sprawdź Niezbędnik Kandydata i zarejestruj się teraz!