• Wydział: Biologii Środowiskowej
 • Stopień: I i II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: licencjackie
 • Czas trwania: dla studiów I stopnia: 6 semestrów (3 lata) – stacjonarne i niestacjonarne; dla studiów II stopnia: 4 semestry (2 lata) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Biologia jest dziedziną nauki badającą różnorodność życia; zajmuje się klasyfikacją organizmów żywych, ich wpływem na środowisko naturalne, bada budowę i funkcje organizmów, ich rozwój, wzrost, ewolucję oraz dziedziczność. Studia biologiczne pozwalają lepiej zrozumieć otaczające nas środowisko – a w nim wszystkie żyjące organizmy roślinne i zwierzęce.

  Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku biologia są studiami dwustopniowymi.

  • studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym licencjackim, po którym student uzyskuje tytuł licencjata.
  • studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim, po którym absolwent uzyskuje tytuł magistra biologii.

  Na studiach stacjonarnych studenci mogą wybrać specjalności: biologia stosowana. Studia drugiego stopnia prowadzone są w dwóch specjalnościach: biologia stosowana (specjalizacja biologia analityczna) oraz biologia sądowa.

  Program studiów specjalności biologia sądowa powstał we współpracy z policją, która jest odpowiedzialna również za część zajęć. Studia mają przygotowywać absolwentów m.in. do pracy technika laboratoryjnego. Nawiązana współpraca zaowocuje możliwością realizacji prac magisterskich, których tematy będą zlecane przez pracowników Policji. Absolwenci pierwszego stopnia, którzy ukończyli specjalność biologia nauczycielska, mogą kontynuować tę specjalność również na drugim stopniu studiów. Wówczas uzyskują prawo do nauczania dwóch przedmiotów (biologia i chemia) w szkołach ponadgimnazjalnych.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  • z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  • z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
  • Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  2,0

  4,0

   

 • Przykłady przedmiotów

  botanika, zoologia, chemia organiczna, mikrobiologia, genetyka molekularna, analityka diagnostyczna, biologia molekularna i podstawy biotechnologii, genetyka populacji, immunologia, hydrobiologia, ochrona przyrody, biologia środowiskowa i biogeografia

 • Perspektywy zawodowe

  Absolwent będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej oraz samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych. Może pracować w laboratoriach badawczych, kontrolny i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w: przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody.

   

Wprowadź tytuł...

Sprawdź Niezbędnik Kandydata i zarejestruj się teraz!