• Wydział: Inżynierii Produkcji
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne;
 • Specjalność: inżynieria żywności (s, n), odnawialne źródła energii i ekoenergetyka (s, n), systemy komputerowe w inżynierii produkcji (s, n), technika motoryzacyjna i energetyka (s, n)
 • Opis kierunku

  Inżynieria rolnicza i leśna to kierunek o charakterze techniczno-przyrodniczym, który przygotowuje do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Absolwenci zdobędą ogólną wiedzę techniczną z zakresu projektowania maszyn i procesów technologicznych oraz eksploatacji obiektów technicznych, a także szczegółową wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i nadzorowaniem procesów i systemów produkcyjnych nowoczesnego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i leśnictwa.

  Absolwenci specjalności:

  •  technika motoryzacyjna i energetyka — uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu elektrotechniki i elektroniki samochodowej, silników spalinowych, oceny i wyceny pojazdów rolniczych, infrastruktury energetycznej oraz komputerowego projektowania pojazdów;
  • odnawialne źródła energii i ekoenergetyka — będą specjalistami w zakresie infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii;
  •  inżynieria żywności — zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu przetwórstwa produktów rolniczych systemy komputerowe w inżynierii produkcji (s, n)
  • systemy komputerowe w inżynierii produkcji (s, n) – Na specjalności systemy komputerowe w inżynierii produkcji przedmioty odpowiadające specyfice specjalności to m.in.: systemy i sieci komputerowe, komputerowe wspomaganie projektowania maszyn rolniczych, systemy wizualizacji i monitoringu, agrorobotyka, programowanie aplikacji mobilnych, systemy agrotroniczne
 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  Program studiów obejmuje treści kształcenia m.in. z zakresu: konstrukcji maszyn, elektrotechniki i elektroniki, automatyki, techniki cieplnej i gospodarki energetycznej, produkcji rolniczej i leśnej, technologii żywności, pojazdów rolniczych i leśnych, maszynoznawstwa oraz eksploatacji maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego, a także organizacji produkcji rolniczej i usług oraz zarządzania i logistyki w przedsiębiorstwie.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwi absolwentom pracę na stanowiskach inżynierskich w różnych gałęziach produkcji, szczególnie w tych, które realizują zadania produkcyjne i eksploatują nowoczesne zautomatyzowane urządzenia techniczne w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i leśnej, energetyce, inżynierii środowiska oraz transporcie i spedycji. 

   

  Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach produkcyjnych i naprawczych maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń i systemów OZE oraz pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i obrotem energią na rynkach lokalnych. Absolwenci mogą podjąć pracę również w zakładach projektowania maszyn i urządzeń dla potrzeb produkcji rolniczej, w instytucjach handlowych sprzedaży sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem produktów rolniczych (zakłady przetwórstwa owoców i warzyw, przetwórstwa mięsnego, zakłady zbożowe) i obrotem żywności.

  Absolwenci będą także przygotowani do pracy we własnych gospodarstwach rolnych oraz do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych i doradczych w zakresie rolnictwa, leśnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, motoryzacji i ekoenergetyki. Mogą podjąć pracę również w szkolnictwie zawodowym oraz organach administracji samorządowej i państwowej, których zakres działania jest związany z rolnictwem i energetyką odnawialną. 

  Absolwent będzie posiadał także wiedzę dotyczącą działalności inżynierskiej w obszarze zintegrowanych systemów monitorowania, kontroli, nadzoru i sterowania procesami produkcyjnymi, w tym systemów informatyki przemysłowej, wykorzystania programowalnych układów sterowania, przetwarzania sygnałów, robotyki i oprogramowania robotów.

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!

Wprowadź tytuł...

Sprawdź Niezbędnik Kandydata i zarejestruj się teraz!