• Wydział: Inżynierii Produkcji
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Kierunek informatyka przemysłowa (IP) koncentruje się na poznaniu zastosowań informatyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w tym na automatyzacji i robotyzacji produkcji oraz informatycznej obsłudze procesów produkcyjnych i zarządczych.

  Dynamicznie rozwijająca się koncepcja przemysłu 4.0, czyli nowoczesnego segmentu gospodarki opartego na inteligentnych, autonomicznych systemach, które wykorzystują algorytmy komputerowe do monitorowania  maszyn i produkcji, generuje potrzebę kształcenia w zakresie zastosowań technologii informatycznych w przemyśle. Wdrożenie w przedsiębiorstwach produkcyjnych tej koncepcji możliwe jest tylko i wyłącznie przy pomocy wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z  informatyką przemysłową, służącą do obsługi przedsiębiorstw zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

  Stosowanie  nowoczesnych maszyn i technologii wymaga znajomości technologii informatycznych, w tym programowania.

  Kierunek oferuje treści z zakresu szeroko rozumianej informatycznej obsługi przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, a w szczególności z: programowania i modelowania, inżynierii i wizualizacji procesów produkcyjnych, konstrukcji oraz budowy i eksploatacji maszyn, analizy danych przemysłowych, mechatroniki i automatyki, podstaw procesów produkcji rolno-spożywczej.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  • z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  • z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
  • Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  Przedmiot obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  2,0

  4,0

   

   

 • Przykłady przedmiotów

  Pierwsze semestry pierwszego stopnia obejmują głównie przedmioty ogólne i podstawowe, a w kolejnych semestrach stopniowo wzrasta udział przedmiotów kierunkowych.

  Absolwent pozna zasady programowania proceduralnego i obiektowego oraz równoległego i mobilnego, algorytmów i struktur danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, inżynierii oprogramowania, baz danych, metod numerycznych, grafiki komputerowej, optymalizacji, systemów wbudowanych, modelowania komputerowego, mechaniki, termodynamiki, mechaniki płynów, chłodnictwa i klimatyzacji. Rozumienie potrzebę i nabędzie zdolność analizy danych przemysłowych. Zdobędzie wiedzę z zakresu procesów produkcyjnych, konstrukcji i projektowania maszyn i urządzeń, zarządzania i inżynierii jakości. Będzie umiał zaprogramować sterowniki przemysłowe, zaprojektować i nadzorować sieci informatyczne oraz opracować innowacyjne rozwiązania i wizualizacje procesów technologicznych.

  W trakcie studiów istnieje możliwość uzyskania uprawnień i certyfikatów w zakresie:

  – AutoCAD 2D i 3D (Autodesk),

  – Inventor Professional,

  – języka angielskiego (Oxford University).

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent kierunku informatyka przemysłowa będzie posiadał zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych dotyczących informatyki technicznej, inżynierii produkcji, mechaniki, automatyki i robotyki, jak również zastosowania nowoczesnych technologii w tym zakresie. Uzyska przygotowanie w zakresie zastosowania technologii informatycznych w przemyśle oraz obowiązujących norm dotyczących systemów jakości, dyrektyw, ustaw i rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych, dzięki czemu będzie dla niego dostępny europejski rynek pracy.

  Absolwent będzie również przygotowany do pracy na różnych stanowiskach związanych z wykorzystaniem projektowania, programowania oraz zastosowaniem technologii informatycznych w procesach produkcyjnych. Zdobyty interdyscyplinarny zakres wiedzy oraz nabyte kompetencje umożliwią mu elastyczne dostosowanie się do aktualnych wymagań rynku pracy.

Sprawdź Niezbędnik Kandydata

i zarejestruj się teraz !