• Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Przestrzeń jest miejscem, w którym realizujemy nasze indywidualne i społeczne potrzeby. Korzystamy z niej, wykorzystujemy i zużywamy jej zasoby, przekształcamy ją. Korzystanie z przestrzeni definiujemy jako gospodarowanie przestrzenią, a gospodarkę przestrzenną jako sferę wiedzy z nią związaną. Kierunek studiów gospodarka przestrzenna obejmuje te zagadnienia. Oferowany program jest reakcją na problem ograniczoności i zużycia dobra jakim jest przestrzeń, zarówno jako całość (powierzchnia Ziemi), jak i poszczególne jej składniki (np. zasoby naturalne, środowisko przyrodnicze, surowce). Obejmuje także zagadnienia urbanizacji, tj. budowy miast i osiedli ludzkich.

   

  Na kierunku gospodarka przestrzenna studenci poznają sposoby racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa.  Studia przygotowują specjalistów od gospodarki na obszarach przyrodniczych, a także zurbanizowanych, zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. 

  Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, zasad  i technik planowania i kształtowania przestrzeni – niezbędną do rozwiązywania problemów środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego    i rozwoju zrównoważonego.
   

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane

  w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  teoria gospodarki przestrzennej, metody badań w gospodarce przestrzennej, współczesna gospodarka przestrzenna, instrumenty analiz przestrzennych, prawo w gospodarowaniu przestrzenią, polityka przestrzenna, ekonomiczne i finansowe aspekty gospodarowania przestrzenią, planowanie zintegrowane, teoria i analiza systemów

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwenci są przygotowani do pracy jako specjaliści od gospodarki przestrzennej na obszarach przyrodniczych, a także zurbanizowanych, zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.

   

  Studia na kierunku gospodarka przestrzenna dają możliwość zdobycia interdyscyplinarnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu:

  • kształtowania środowiska (w tym rolniczej przestrzeni produkcyjnej),
  • ekonomicznych, społecznych oraz technicznych uwarunkowań i mechanizmów gospodarki przestrzennej,
  • kształtowania przestrzeni, ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju,
  • planowania i rozwoju układów osadniczych oraz systemów technicznych
  • ochrony środowiska oraz zasobów kulturowych
  • geoinformatyki
  • roli prawa i działań administracyjnych w gospodarce przestrzennej
   

  Mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w:  administracji regionalnej i instytucjach samorządowych  (planiści, urbaniści, specjaliści do spraw gospodarki gruntami, rozwoju regionalnego);  agencjach rozwoju rynku i agencjach nieruchomości (w tym jako zarządcy nieruchomościami; rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy w obrocie  nieruchomościami); 

   

  Absolwenci będą mieli możliwość pracy w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym,  i krajowym, jednostkach administracji rządowej oraz agencjach Unii Europejskiej, w firmach konsultingowych i doradczych oraz w innych firmach otoczenia biznesu, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej.