• Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Przestrzeń jest miejscem, w którym realizujemy nasze indywidualne i zbiorowe potrzeby. Użytkujemy ją, korzystamy z jej zasobów, generujemy zmiany –  definiujemy to jako gospodarowanie przestrzenią, a gospodarkę przestrzenną jako sferę wiedzy związaną z tymi procesami.

  Kierunek gospodarka przestrzenna jest jednym z kierunków studiów, które oferują zdobycie kompetencji i umiejętności mających w oczach pracodawców dużą wartość.

  Oferowany program studiów jest reakcją na problem ograniczoności i zużycia dobra jakim jest przestrzeń, zarówno jako całość (powierzchnia Ziemi), jak i poszczególne jej składniki (np. środowisko przyrodnicze, surowce). Obejmuje także zagadnienia urbanizacji, tj. budowy miast i osiedli ludzkich, budowania kapitału ludzkiego i społecznego oraz ochrony i kształtowania dóbr kulturowych.

  Studia przygotowują specjalistów do kompleksowego zarządzania i planowania na obszarach przyrodniczych i zurbanizowanych, zgodnie z potrzebami ludzi, zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego,  wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz nowoczesnym podejściem do rozwiązywania problemów. 

   

  Studia na kierunku gospodarka przestrzenna umożliwiają zrozumienie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz analizy zjawisk ekonomiczno-przestrzennych. Dostarczają również wiedzy na temat współczesnych tendencji rozwoju gospodarczego miast i regionów, a także zarządzania w skali lokalnej i regionalnej. Studia dają możliwość uczestniczenia w zajęciach z doświadczoną kadrą naukowo-dydaktyczną, która aktywnie współpracuje z administracją lokalną np. w roli ekspertów w pracach nad Strategią Rozwoju Miasta Lublin do 2030 roku

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane

  w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  polityka przestrzenna, ocena zasobów przestrzennych, monitoring środowiska i oceny oddziaływania na środowisko, ochrona środowiska, polityka ekologiczna, agroenergetyka, odnawialne źródła energii, etyka przestrzeni, zarządzanie środowiskiem, zarządzanie krajobrazem, klimatologia planistyczna, katastrofy przyrodnicze, społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, negocjacje i komunikacja społeczna, sztuka w gospodarowaniu przestrzenią miasta, gospodarowanie przestrzenią publiczną, planowanie zintegrowane, geodezja i kartografia, systemy informacji przestrzennej – GIS, GeoWeb – analizy przestrzenne online, sztuczna inteligencja w gospodarce przestrzennej, planowanie systemów technicznych, gospodarka nieruchomościami, smart sprawl.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Nasz Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zasad i technik planowania i kształtowania przestrzeni. Zdobyta w tym zakresie wiedza teoretyczna i praktyczna przekłada się na uzyskanie  uprawnień zawodowych:

  • uprawnienia planistyczne:

  Zgodnie z Zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717/5: Projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, planów ogólnych gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzają osoby, które (…) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej.

  • Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności niezbędne do tworzenia danych przestrzennych zgodnie z wymogami Rejestru Urbanistycznego

   

  Ponadto Absolwenci nabywają uprawnienia i wiedzę z zakresu poszukiwanego przez firmy zajmujące się odnawialnymi źródłami energii, firmy deweloperskie oraz agencje rozwoju i promocji. Studenci nabywają kompetencje do wykonywania/ tworzenia:

  • raportów i analiz (opracowania ekofizjograficzne, OOŚ)
  • ekspertyz oraz dokumentacji dotyczących środowiska przyrodniczego
  • programów Rewitalizacji (GPR)

  a także kompetencji do:

  • posługiwania się procedurami i systemami tworzenia opracowań planistycznych
  • wykorzystywania w pracy nowoczesnych narzędzi analiz (m.in. programów QGIS, ArcGIS, AutoCAD)
  • pracy w dużych multidyscyplinarnych zespołach opracowujących plany zagospodarowania terenu czy plany miejscowe 
  • pracy w zespołach planujących rozwój systemów infrastruktury technicznej, mobilnej oraz błękitno-zielonej.

  Nasi absolwenci będą mieli możliwość pracy w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym,  i krajowym, w jednostkach administracji rządowej oraz agencjach Unii Europejskiej, w firmach konsultingowych i doradczych do spraw inwestycji i gospodarki nieruchomościami oraz w innych firmach z otoczenia biznesu, w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej.