• Wydział: Biologii Środowiskowej
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Kierunek unikatowy – jedyny taki w Polsce!

  To kierunek pozwalający na uzyskanie zawodu poszukiwanego na runku pracy obecnie i w przyszłości.

  We współczesnym społeczeństwie wzrasta potrzeba podejmowania działań pozamedycznych, promujących zdrowy styl życia oraz propagujących wzorce zachowań prozdrowotnych powiązanych z wykorzystaniem czynników przyrodniczych. Wykształcenie specjalistów z zakresu znajomości technik prozdrowotnych, antystresowych i wspierających funkcje witalne organizmu nabiera szczególnie istotnego znaczenia. Biorąc pod uwagę wyzwania związane z coraz wyraźniejszą presją rozwoju cywilizacji na człowieka i społeczeństwo, umożliwienie kształcenia w zakresie działań prozdrowotnych z wykorzystaniem zasobów środowiska przyrodniczego może przyczynić się do rewitalizacji psychicznej i fizycznej organizmu. Kierunek studiów ekorehabilitacja stanowi nowoczesną i interdyscyplinarną ofertę dydaktyczną wychodzącą naprzeciw trendom światowym dotyczącym wykorzystania zasobów naturalnych oraz kreowania „nowej wielofunkcyjnej tożsamości” obszarów o wybitnych walorach środowiskowych.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  • z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  • z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
  • Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, geografia

  2,0

  4,0

   

 • Przykłady przedmiotów

  sylwoterapia, hortiterapia, hipoterapia, apifitoterapia, dogoterapia

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy organizacyjnej i doradczej w zakresie  ekorehabilitacji na obszarach o cennych walorach przyrodniczych lub mikroklimatycznych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

  Bedą potrafili wykorzystać przyrodolecznictwo, prowadząc zajęcia z wykorzystaniem roślin np.sylwoterapię, hortiterapię) i zwierząt np. hipoterapię, apifiterapię, dogoterapię), jak również zaproponować odpowiednią dietę do poprawy funkcjonowania organizm człowieka opartą na produktach regionalnych,tradycyjnych i ekologicznych o właściwościach prozdrowotnych.

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!