• Wydział: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Ekologia miasta to interdyscyplinarny i nowatorski kierunek studiów, który zapewnia uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju miasta. Łączy wiedzę z planowania i projektowania urbanistycznego, biologii organizmów zamieszkujących obszary miejskie, ludzkie problemy społeczne w miastach, różnorodność usług ekosystemowych, inteligentny wzrost, progresywne planowanie, proekologiczną ochronę przed szkodliwymi organizmami w przestrzeni otwartej i zamkniętej, racjonalne gospodarowanie wodą i odpadami oraz projektowanie

  Dzięki temu Absolwent ma całościowe, holistyczne spojrzenie na miasto jako system ekologiczny, w którym rozwiązania przestrzenne i urbanistyczne oraz społeczno-gospodarcze powinny harmonizować ze wszystkimi elementami przyrody. Ponadto jest przygotowany do podejmowania działań oraz innowacyjnych postaw związanych z rozwiązywaniem aktualnych problemów środowiskowych oraz społeczno-gospodarczych współczesnego miasta. Potrafi wpływać na kształtowanie zintegrowanej polityki rozwoju miasta z dbałością o ekologię i jakość życia mieszkańców zrównoważonych i odpornych miast.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów: 

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej

  stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  hydrologia i hydrografia miasta, ekologia człowieka, modelowanie przestrzeni miasta, kształtowanie systemu ekologicznego miasta, awifauna w krajobrazie miejski, agrokultura miejska, podstawy projektowania architektonicznego i urbanistycznego, ochrona roślin w terenach zurbanizowanych, ochrona powietrza i modelowanie emisji, entomofauna użytkowa w miastach, zielona i niebieska infrastruktura w mieście, inteligentne miasto

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w firmach, instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych zajmujących się projektowaniem nowoczesnych rozwiązań proekologicznych oraz działających na rzecz miasta w ramach szeroko rozumianego ekorozwoju. Zdobyte umiejętności i kwalifikacje pozwolą mu prowadzić także działalność gospodarczą związaną np. z sektorem usług i konsultacji środowiskowych.

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!