Doradztwo w Obszarach Wiejskich

 • Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania:  dla studiów II stopnia: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Celem kształcenia na kierunku doradztwo w obszarach wiejskich jest przekazanie studentom najnowszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa, projektowania produkcji, organizacji pracy oraz prawnych i finansowych uwarunkowań produkcji rolnej w realiach Unii Europejskiej. Potrzeba kształcenia na tym kierunku wynika z procesów transformacyjnych obszarów wiejskich oraz perspektywy finansowej związanej z najnowszymi założeniami Wspólnej Polityki Rolnej UE.

  Program studiów wypełnia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określające minimalny zakres przedmiotowy doradztwa poprzez przekazywanie wiedzy z zakresu wymogów dobrej kultury rolnej, praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska w tym ochrony bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych oraz innej działalności prowadzonej na obszarach wiejskich zwłaszcza innowacyjnej.

 • Informacje rekrutacyjne

  KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW NA

  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

  Rekrutacja 2021/2022

  1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom uczelni zagranicznej potwierdzający ukończenie studiów wyższych tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Dyplom zagraniczny uprawnia do przyjęcia na studia w polskiej uczelni, jeśli uprawnia do podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany.
  1. O przyjęcie na kierunek dietetyka mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z kierunków, na których uzyskane efekty uczenia się na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka oraz w programie studiów występował przedmiot dotyczący zasad żywienia człowieka. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 110.
  1. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera kierunek studiów i specjalność jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Kandydat wybiera jedną specjalność w ramach danego kierunku studiów i może realizować studia tylko na jednej specjalności.
  1. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.
  1. Za kierunek pokrewny licencjacki uznaje się taki, na którym efekty uczenia się uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się w 60 % z efektami uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 108.
  1. Kandydat z kierunku pokrewnego jest zobowiązany do przesłania do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wersji elektronicznej wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego (do pobrania ze strony internetowej).
  1. Kierunek uważa się za pokrewny, jeżeli nazwa kierunku ukończonego jest inna niż nazwa kierunku wybranego w rekrutacji na studia drugiego stopnia. W formularzu deklaracji kierunku pokrewnego dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia dodatkowych przedmiotów.
  1. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.
 • Przykłady przedmiotów

  propedeutyka doradztwa rolniczego, budownictwo wiejskie, integrowana ochrona roślin

 • Perspektywy zawodowe

  Uzyskane podczas studiów kompetencje metodyczne, komunikacyjne i organizatorskie pozwolą absolwentom zdać egzaminy państwowe i uzyskać pełne uprawnienia doradcze.

  Przykładowe miejsca pracy: państwowe lub prywatne ośrodki doradztwa rolniczego, przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, firmy paszowe i zajmujące się ochroną roślin, związki hodowców i producentów rolnych.

  Ciekawą perspektywę pracy stwarzają istniejące przepisy prawne dające możliwości pozyskiwania środków finansowych z budżetu Państwa na wspomaganie funkcjonowania prywatnych firm doradczych.

  O zainteresowaniu absolwentami świadczą listy intencyjne otrzymane od interesariuszy reprezentujących państwowych i prywatnych pracodawców, m. in.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lubelska Izba Rolnicza, branżowe związki hodowców i producentów rolnych, przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego.