Doradztwo w obszarach wiejskich

 • Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Celem kształcenia na kierunku doradztwo w obszarach wiejskich jest przekazanie studentom najnowszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa, projektowania produkcji, organizacji pracy oraz prawnych i finansowych uwarunkowań produkcji rolnej w realiach Unii Europejskiej. Potrzeba kształcenia na tym kierunku wynika z procesów transformacyjnych obszarów wiejskich oraz perspektywy finansowej związanej z najnowszymi założeniami Wspólnej Polityki Rolnej UE.

  Program studiów wypełnia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określające minimalny zakres przedmiotowy doradztwa poprzez przekazywanie wiedzy z zakresu wymogów dobrej kultury rolnej, praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska w tym ochrony bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych oraz innej działalności prowadzonej na obszarach wiejskich zwłaszcza innowacyjnej.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie: https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  propedeutyka doradztwa rolniczego, budownictwo wiejskie, integrowana ochrona roślin

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Uzyskane podczas studiów kompetencje metodyczne, komunikacyjne i organizatorskie pozwolą absolwentom zdać egzaminy państwowe i uzyskać pełne uprawnienia doradcze.

  Przykładowe miejsca pracy: państwowe lub prywatne ośrodki doradztwa rolniczego, przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, firmy paszowe i zajmujące się ochroną roślin, związki hodowców i producentów rolnych.

  Ciekawą perspektywę pracy stwarzają istniejące przepisy prawne dające możliwości pozyskiwania środków finansowych z budżetu Państwa na wspomaganie funkcjonowania prywatnych firm doradczych.

  O zainteresowaniu absolwentami świadczą listy intencyjne otrzymane od interesariuszy reprezentujących państwowych i prywatnych pracodawców, m. in.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lubelska Izba Rolnicza, branżowe związki hodowców i producentów rolnych, przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego.