Biotechnologia

 • Wydział: Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne 
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania:  dla studiów II stopnia: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Biotechnologia to kierunek dający możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. II stopień oferuje specjalizacje w zakresie biotechnologii: roślin, zwierząt, żywności i leków, przemysłowej i środowiska.

  Oferowane praktyki zawodowe mają na celu poznanie stosowanych w przemyśle, ochronie zdrowia i ochronie środowiska metod biotechnologicznych i są realizowane m.in. w laboratoriach, instytutach badawczych, zakładach przetwórstwa spożywczego.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja 2020/2021

   

  1. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku na który się ubiegają lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

   

  1. O przyjęcie na kierunek dietetyka – studia niestacjonarne drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z kierunków, na których uzyskane efekty uczenia się pokrywają przynajmniej 60% efektów uczenia się obowiązujących na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka oraz miały w programie studiów przedmiot dotyczący zasad żywienia człowieka. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 110.

   

  1. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera kierunek studiów i specjalność jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Kandydat wybiera jedną specjalność w ramach danego kierunku studiów i może realizować studia tylko na jednej specjalności. Zaproponowane do wyboru kierunki/specjalności zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia się 30 osób chętnych do studiowania na danym kierunku/specjalności.

   

  1. Kandydat z kierunku pokrewnego jest zobowiązany do przesłania deklaracji kierunku pokrewnego na adres e-mail właściwej komisji rekrutacyjnej do dnia 22 lutego 2021 r. Kierunek uważa się za pokrewny, jeżeli nazwa kierunku ukończonego jest inna niż nazwa kierunku wybranego w rekrutacji na studia drugiego stopnia. WKR dokonuje weryfikacji i w formularzu deklaracji kierunku pokrewnego, dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia dodatkowych przedmiotów (jeżeli są konieczne). Sekretariat WKR zawiadamia kandydata o wynikach weryfikacji.

   

  1. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń. 

   

  1. Z uwagi na trwająca epidemię odstępuje się od przeprowadzenia sprawdzianu z kontaktu z koniem dla kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo. Kandydaci są zobowiązani do przesłania skanu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa na adres e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl z dopiskiem „skan hipologia i jeździectwo” w terminie do 22 lutego 2021 r. Kandydaci wraz z dokumentami na studia składają deklarację wyboru ścieżki tematycznej.

 • Przykłady przedmiotów

  metabolomika, biotechnologia medyczna, proteomika i peptydomika, modyfikacje genetyczne drobnoustrojów przemysłowych

 • Perspektywy zawodowe

  Absolwent posiada wiedzę z biotechnologii stosowanej w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, ochronie zdrowia i ochronie środowiska; zdobywa umiejętność projektowania bioprocesów i bioproduktów.