Biotechnologia

 • Wydział: Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne 
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Biotechnologia to kierunek dający możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. Absolwent jest doskonale przygotowany do pracy w laboratoriach naukowych o najwyższych standardach.

  Na studia stacjonarnych prowadzone są następujące specjalizacje: biotechnologia roślin, biotechnologia zwierząt, biotechnologia żywności i leków, nowoczesne techniki analityczne w diagnostyce i biotechnologii.

  Oferowane praktyki zawodowe mają na celu poznanie stosowanych w przemyśle, ochronie zdrowia i ochronie środowiska metod biotechnologicznych i są realizowane m.in. w laboratoriach, instytutach badawczych, zakładach przetwórstwa spożywczego.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  genomika i transkryptomika, genetyka medyczna, biotechnologia rozrodu zwierząt, proteomika i peptydomika, modyfikacje genetyczne drobnoustrojów przemysłowych, projektowanie biopreparatów roślinnych, zielona chemia.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent posiada wiedzę z biotechnologii stosowanej w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, ochronie zdrowia i ochronie środowiska; posiada umiejętność projektowania bioprocesów i bioproduktów.

  Absolwent może znaleźć pracę w:
  • instytutach badawczych jako pracownik naukowy,
  • na uczelniach wyższych jako pracownik naukowo dydaktyczny,                                                               

  • może aplikować do Szkoły Doktorskiej.

  Uzyskane w trakcie studiów kompetencje pozwalają na zajmowanie stanowisk kierowniczych i specjalistycznych w:
      • laboratoriach naukowo-badawczych przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych,
      • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
      • firmach kosmetycznych i farmaceutycznych,
      • jednostkach zajmujących się projektowaniem procesów biotechnologicznych w tym m.in.: ośrodkach uprawy roślin i hodowli zwierząt, zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, czy w jednostkach zajmujących się ochroną środowiska,

  Uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej.