• Wydział:
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne

 

 • Opis kierunku

   

  Studenci  4-tygodniową praktykę zawodową mogą podejmować, a następnie miejsc pracy poszukiwać m.in. w: instytucjach naukowych i firmach badawczo-rozwojowych, zajmujących się badaniami z zakresu biogospodarki, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych; przemyśle rolniczym, bioinformatycznym oraz jednostkach wykorzystujących i zarządzających bazami danych; firmach agrobiotechnologicznych przy zajęciach związanych z ulepszaniem hodowli zwierzęcej; instytucjach medycznych wykorzystujących zdobycze genetyki i dziale diagnostyki medycznej, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych; firmach konsultingowych, szkoleniowych; jednostkach administracji publicznej i samorządowej.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  • z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  • z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
  • Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, 

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane

  w kwalifikacji

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, 

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  W czasie studiów Student będzie miał m.in. następujące przedmioty: Matematyka dyskretna i algebra liniowa, Programowanie strukturalne, System operacyjny Linux / Sieci komputerowe, Algorytmy i struktury danych, Biologia molekularna, Programowanie obiektowe w Pythonie, Przetwarzanie i analiza danych bioinformatycznych, / Bioinformatic data processing and analysis, Sztuczna inteligencja i sterowanie rozmyte, Genomika, Projektowanie terapeutyków, Drug design, Programowanie aplikacji mobilnych, Analiza danych NGS, Sztuczna inteligencja w treningu zwierząt, Epigenetyka, Sieci neuronowe / Uczenie maszynowe, Transkryptomika, Analizy filogenetyczne

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Studenci w czasie 4 tygodniowej praktyki zawodowej mogą podejmować praktyki w: instytucjach naukowych i firmach badawczo-rozwojowych, zajmujących się badaniami z zakresu biogospodarki, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych; przemyśle rolniczym, bioinformatycznym oraz jednostkach wykorzystujących i zarządzających bazami danych; firmach agrobiotechnologicznych przy zajęciach związanych z ulepszaniem hodowli zwierzęcej; instytucjach medycznych wykorzystujących zdobycze genetyki i dziale diagnostyki medycznej, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych; firmach konsultingowych, szkoleniowych; jednostkach administracji publicznej i samorządowej.

   

Sprawdź Niezbędnik Kandydata

i zarejestruj się teraz !