Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Bezpieczeństwo i higiena pracy to kierunek, na którym student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).

  Obejmuje ona zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  monitorowanie środowiska pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy ekologi i zarządzania środowiskiem

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent studiów II stopnia kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy będzie charakteryzował się pogłębioną wiedzą i umiejętnościami z zakresu budowania systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem. Będzie posiadał ugruntowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa procesowego, zasad przygotowania raportów bezpieczeństwa, planów operacyjno-ratowniczych oraz systemów właściwego reagowania, a także projektowania ergonomicznego, komputerowego wspomagania służb BHP, projektowania systemów bezpieczeństwa oraz systemów informacji przestrzennej.

  Absolwent studiów II stopnia będzie posiadał umiejętności z zakresu: projektowania, wdrażania oraz eksploatacji systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, będzie potrafił szacować koszty przedsięwzięć z zakresu BHP oraz ocenić straty związane z niewłaściwymi warunkami pracy. Poznając nowe techniki informatyczne i komputerowe będzie charakteryzował się umiejętnością wypełniania zadań służby BHP. Absolwenta będzie gotowy do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i przekazania strategicznej wiedzy zespołowi oraz społeczeństwu.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent studiów II stopnia kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy posiadając umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz rozpoznawania, oceniania i kontrolowania występujących zagrożeń w pracy będzie przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Absolwenci po ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu uzyskują zaświadczenie uprawniające ich do prowadzenia szkoleń w przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w organach nadzoru oraz w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka, w tym również na stanowiskach zarządzających zasobami ludzkimi.