Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

 • Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Dostęp do żywności wysokiej jakości, a przede wszystkim bezpiecznej ma kluczowe znaczenie dla naszego życia i dobrego stanu zdrowia. Kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, umożliwi nabycie studentowi szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikacji, monitorowania i eliminacji różnych zagrożeń zarówno na etapie pozyskiwania surowców jak i produkcji żywności.

  Studia obejmują zagadnienia z zakresu nadzoru i kontroli nad kolejnymi etapami wytwarzania żywności, oceny surowców i produktów żywnościowych oraz wpływu składników żywności na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta.

  Studenci poznają zasady budowania, wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia podstawowych systemów zapewnienia i zarządzania jakością stosowanych w branży spożywczej. Zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, procesami technologicznymi, nowoczesnymi metodami utrwalania, pakowania, przechowywania i dystrybucji żywności.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy – język obcy nowożytny i jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  przetwórstwo a jakość żywności, polityka bezpieczeństwa żywnościowego, metody oceny żywności, zagrożenia w produkcji żywności, zanieczyszczenia i zafałszowania żywności, dodatki do żywności, nowoczesne metody utrwalania żywności, wdrażanie systemu HACCP do praktyki przemysłowej, produkcja i certyfikacja żywności ekologicznej, projektowanie żywności funkcjonalnej

   

   

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent studiów I stopnia kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności posiada interdyscyplinarną wiedzę niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w żywności, związanych z zapewnieniem jej bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej. Zna obowiązujące przepisy prawa żywnościowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady certyfikacji, zagrożenia w procesie produkcji oraz metody ich eliminowania lub ograniczania. Dysponuje wiedzą na temat składników żywności potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia konsumenta, stosowanych procesów technologicznych, nowoczesnych metod utrwalania, pakowania, przechowywania i dystrybucji żywności oraz ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo produktu końcowego żywności. Zna metody oceny jakości żywności i zasady dotyczące znakowania żywności w świetle aktualnych wymagań prawnych. Ma zawansowaną wiedzę na temat zarządzania jakością w łańcuchu żywnościowym w tym zasad budowania, wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemów zapewnienia i zarządzania jakością stosowanych w branży spożywczej (GMP, GHP, HACCP). Zna i rozumie zasady zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, produkcji żywności z systemów ekologicznych, produkcji pasz oraz ich wpływ na bezpieczeństwo żywności. Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady związane z ochroną własności intelektualnej, a także polską i angielską terminologię w zakresie bezpieczeństwa i certyfikacji żywności. Potrafi samodzielnie opracować podstawowe elementy dokumentacji systemowej, dokonać oceny bezpieczeństwa żywności oraz zna zadania nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego sektorze spożywczym. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej żywności wysokiej jakości. Zdaje sobie sprawę z ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie gospodarki żywnościowej, w szczególności w odniesieniu do środowiska naturalnego. Posiada umiejętność pracy w zespole, posługuje się językiem obcym na poziomie B2.

  Absolwent studiów inżynierskich kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności może znaleźć zatrudnienie jako ekspert w zakresie kontroli jakości i bezpieczeństwa na każdym etapie procesu wytwarzania żywności. Może podjąć pracę w różnych przedsiębiorstwach sektora spożywczego, zakładach żywienia zbiorowego, laboratoriach analitycznych i instytucjach związanych z oceną jakości żywności oraz jej certyfikacją, organach urzędowego nadzoru nad żywnością, w służbach celnych, w dystrybucji i handlu żywnością, czy też prowadzić własną działalność gospodarczą.

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!