Architektura krajobrazu

 • Wydział: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Architektura krajobrazu jest związana z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Ze względu na profil uczelni oraz jej zaplecze naukowo-badawcze, szczególnie staranne przyrodnicze wykształcenie absolwentów tego kierunku studiów, ułatwia im podejmowanie rozwiązań proekologicznych, nakierowanych na dbałość o zachowanie środowiska przyrodniczego i rozwój zrównoważony.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  projektowanie konserwatorskie, kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich, rewitalizacja krajobrazowa terenów zurbanizowanych

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwenci posiadają umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu w skali regionu oraz w skali miejscowej (w tym ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych oraz kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego). Są przygotowani do prowadzenia prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe.