Analityka środowiskowa i przemysłowa

 • Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień:
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: dla studiów I stopnia: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne;
 • Opis kierunku

  Analityka środowiskowa i przemysłowa to kierunek studiów inżynierskich adresowany do osób zainteresowanych naukami rolniczymi, przyrodniczymi oraz inżynieryjno-technicznymi. Absolwent studiów jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą kompetentnym do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów z obszaru zastosowań metod analitycznych w różnych gałęziach przemysłu oraz efektów oddziaływań przemysłu i innych działów gospodarki na środowisko.

  Jest przygotowany do oceny jakości poszczególnych elementów środowiska i przeprowadzania analiz materiałów, surowców i produktów wybranymi metodami i technikami, projektowania eksperymentów badawczych, jak również analizy i przetwarzania danych, zarządzania infrastrukturą badawczą oraz pracy w interdyscyplinarnym zespole.

  Kierunek jest realizowany we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, realizującym badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w zakresie inżynierii chemicznej, przy wykorzystaniu wysoko wykwalifikowanej kadry i nowoczesnej infrastruktury badawczej, związanej z wytwarzaniem środków produkcji dla rolnictwa i innych gałęzi przemysłu.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  – z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

  – z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

  – Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:  język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane

  w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  Bioanalityka i biomonitoring, Nanotechnologie i nanomateriały, Analiza jakości wody i ścieków, gleby i odpadów, Analiza, żywności, Dobra praktyka laboratoryjna, Aparatura chemiczna i procesowa, Zielona chemia, Chemia analityczna i instrumentalna, Gospodarka obiegu zamkniętego, Modelowanie systemów środowiskowych, Projektowanie procesów technologicznych, Biotechnologia środowiskowa i przemysłowa, Mikrobiologia środowiskowa i przemysłowa

 • Perspektywy zawodowe

  Absolwent studiów dysponuje umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi wykorzystania nowoczesnych metod i technik analitycznych w ochronie środowiska i w wybranych gałęziach przemysłu. Posiada przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i/lub podjęcia pracy m.in. w działach badawczo-rozwojowych zakładów przemysłowych, specjalistycznych laboratoriach analitycznych przedsiębiorstw przemysłowych lub firm świadczących usługi badawcze, laboratoriach kontrolno-pomiarowych, diagnostycznych, oceny jakości oraz ochrony środowiska, jak również w instytucjach wdrażających nowe technologie, w firmach konsultingowych, jednostkach naukowych, gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy i umiejętności z tego zakresu.