Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

 • UP
 • Rekrutacja
 • Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
 • Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: licencjackie
 • Czas trwania: 6 semestrów (3 lata) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Dynamiczne studia to jeden z najlepszych okresów życia, a także klucz do kariery zawodowej. Oferujemy solidne doskonalenie własnych umiejętności sportowych i nabywanie nowych oraz kształtujemy umiejętności praktyczne do ich nauczania. Podstawą jest własny ośrodek jeździecki, ośrodek sportów wodnych, Centrum Kultury Fizycznej i Sportu oraz użytkowane na zasadzie porozumienia obiekty MOSIR Lublin.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  • z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  • z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
  • Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy język obcy nowożytny i jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

  Kandydat powinien posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza POZ.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie 

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  zwierzęta w agroturystyce, nowoczesne formy aktywności fizycznej, podstawy jeździectwa, pływanie, trening ogólnorozwojowy i fitness, bioróżnorodność zwierząt w kulturze fizycznej i rekreacji, agroturystyka, gospodarstwa ekologiczne, projektowanie konnych szlaków turystycznych, trekking pieszy i rowerowy, człowiek w środowisku leśnym, teoria żeglarstwa i ratownictwa, produkty tradycyjne i regionalne w agroturystyce, projektowanie gospodarstw agroturystycznych, survival, trening motoryczny, coaching w agroturystyce, akwakultura i wędkarstwo, atletyka terenowa

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Studia pierwszego stopnia – licencjackie

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent kierunku aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej aktywności fizycznej oraz zasad ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju agroekosystemów. Dysponuje również poszerzoną wiedzą z zakresu zasad organizowania i zapewnienia bezpieczeństwa wędrówek pieszych, rajdów, obozów sportowych lub sportowo rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych, także z udziałem zwierząt. Jest merytorycznie przygotowany do uzyskania uprawnień instruktora sportu. Absolwent legitymuje się poszerzonymi umiejętności animowania aktywności fizycznej w różnych grupach wiekowych i zawodowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Potrafi kompetentnie oddziaływać na wychowanków, wspomagać ich rozwój somatyczny i motoryczny, a także w perspektywie dorosłego życia kształtować nawyki prozdrowotnego stylu życia. Ma wiedzę i umiejętności pozwalające dopasować aktywność fizyczną do rodzaju i poziomu wysiłku/odpoczynku u człowieka. Absolwent potrafi w poszerzonym stopniu organizować zajęcia aktywności fizycznej w obiektach sportowych oraz w warunkach terenowych z lub bez udziału zwierząt, także przy ograniczonym dostępie do specjalistycznej infrastruktury sportowej w sferze agroturystyki i turystyki wiejskiej. Jest przygotowany do organizacji wypoczynku i rekreacji, a także doskonalenia sprawności ruchowej, wydolności fizycznej i zdrowia oraz potrafi zainteresować wszechstronnym poznaniem kraju. Absolwent kierunku aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana jest przygotowany do podjęcia obowiązków zawodowych zgodnie z panującymi trendami społeczno-gospodarczymi uwzględniającymi wzrost świadomości społecznej z zakresu wpływu aktywności fizycznej, w tym agroturystyki kwalifikowanej, na zdrowie i rozwój człowieka. Efektywnie propaguje aktywne postawy w zakresie zdrowego stylu życia oraz nawyki systematycznego uprawiania sportu, szczególnie w środowisku terenów wiejskich i nisko zurbanizowanych.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent kierunku aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana jest przygotowany do pracy w ośrodkach sportu, w tym w klubach sportowych, w instytucjach samorządu terytorialnego, rekreacji i agroturystyki oraz w organizacjach non-profit, jako specjalista w zakresie organizacji i rozwoju kultury fizycznej. Ponadto jest gotowy do pełnienia funkcji animatora czasu wolnego dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz starszych zwłaszcza w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, realizowanej m.in. na łonie natury oraz z lub bez udziału zwierząt. W ramach swej specjalności może wykonywać zadania zawodowe w ośrodkach jazdy konnej albo w ośrodkach sportów wodnych, przez co stworzy szansę atrakcyjnego wypoczynku nie tylko dla osób ze środowisk wiejskich, w tym dzieci i młodzieży. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów IIo.

Wprowadź tytuł...

Sprawdź Niezbędnik Kandydata

i zarejestruj się teraz !