Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

 • UP
 • Rekrutacja
 • Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
 • Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: licencjackie
 • Czas trwania: dla studiów I stopnia: 6 semestrów (3lata) – stacjonarne,
 • Opis kierunku

  Dynamiczne studia to jeden z najlepszych okresów życia, a także klucz do kariery zawodowej. Oferujemy solidne doskonalenie własnych umiejętności sportowych i nabywanie nowych oraz kształtujemy umiejętności praktyczne do ich nauczania. Podstawą jest własny ośrodek jeździecki, ośrodek sportów wodnych, Centrum Kultury Fizycznej i Sportu oraz użytkowane na zasadzie porozumienia obiekty MOSIR Lublin.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  • z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  • z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
  • Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy (język obcy nowożytny) i jeden z przedmiotów do wyboru (biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka i astronomia, informatyka).

  Kandydat powinien posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  Biologia i Ekologia, Fizyka i Biomechanika, Trening ogólnorozwojowy i fitness, Biochemia z elementami biochemii wysiłku, Pedagogika z elementami pedagogiki specjalnej, Pływanie użytkowe, Pływanie sportowe i ratownictwo wodne, Jeździectwo rekreacyjne, Jeździectwo sportowe i woltyżerka, Metodyka wychowania fizycznego, Metodyka atletyki terenowej, Psychologia

   

 • Perspektywy zawodowe

  Absolwent będzie przygotowany do pracy w klubach sportowych (szczególnie LZS) oraz przedsiębiorstwach zajmujących  się szeroko pojętą kulturą fizyczną, a przede wszystkim  w instytucjach samorządu gminnego/miejskiego, ośrodkach sportu i rekreacji i organizacjach non-profit,  jako specjalista od organizowania kultury fizycznej i turystyki kwalifikowanej w środowiskach wiejskich i naturalnych. Szczególny nacisk zostanie położony na żeglarstwo i jeździectwo, będące dynamicznie rozwijającymi się formami sportu, turystyki i rekreacji współczesnego, wysoko rozwiniętego społeczeństwa.