• Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: inżynierskie
 • Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Agrobiznes to unikatowy kierunek studiów na terenie województwa oraz regionów ościennych. Umożliwia przygotowanie kadr niezbędnych do przezwyciężenia strukturalnego kryzysu  w gospodarce żywnościowej Lubelszczyzny i nie tylko, stwarza możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy umiejętności z pogranicza  wielu dyscyplin – ekonomii, rolnictwa, technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, marketingu, zarządzania, bankowości, rachunkowości i prawa w ramach studiów.

  Studenci kierunku agrobiznes pozyskają wiedzę w zakresie:

  • technologii produkcji produktów rolniczych oraz ich przetwórstwa,
  • procesów stworzenia produktu finalnego dla konsumentów,
  • sposobów tworzenia i funkcjonowania klastrów agrobiznesowych oraz kreowanych przez nich korzyściach społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych,
  • kształtowania konkurencyjności produktów, gospodarstw i przedsiębiorstw przy uwzględnieniu strategicznego ryzyka.

  Ukończenie studiów na kierunku AGROBIZNES umożliwia zdobycie atrakcyjnego zawodu i znalezienie zatrudnienia w jednym z wielu działających na obszarze Lubelszczyzny przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej oraz instytucji i agencji związanych z rynkiem rolnym.

 • Informacje rekrutacyjne

  Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

  • z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  • z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
  • Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  Przedmioty maturalne uwzględniane

  w kwalifikacji

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  język obcy nowożytny

  1,3

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  2,0

  4,0

 • Przykłady przedmiotów

  technologie informatyczne, komunikacja w biznesie, chemia rolna, prawo gospodarcze w agrobiznesie, ogólna uprawa roślin, funkcjonowanie rynku żywnościowego

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych, niezbędną do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów w zakresie przedsiębiorstw rolniczych, przemysłowych oraz handlowych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w sferze agrobiznesu na stanowiskach decyzyjnych oraz w firmach doradczych, w samorządach terytorialnych na których terenie dominuje agrobiznes, w administracji państwowej, w firmach świadczących usługi dla agrobiznesu przez banki oraz w sferze obrotu produktami żywnościowymi. Absolwent posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w podmiotach sfery agrobiznesu.

Wprowadź tytuł...

Sprawdź Niezbędnik Kandydata

i zarejestruj się teraz !