ERASMUS+

W ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna realizowane są przyjazdy pracowników (ST IN) z uczelni partnerskich w celu:

– prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA IN)
– udziału w szkoleniach (STT IN)

Dla obu typów mobilności, dla każdego pracownika ustalany jest Indywidualny program nauczania/szkolenia. Szczegóły programu oraz termin wizyty ustalane są bezpośrednio pomiędzy pracownikami obu uczelni.

 • Przyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA IN)

  Mobilności takie mogą być realizowane tylko z uczelniami, z którymi zostały podpisane umowy obejmujące ten rodzaj wymiany dla właściwego wydziału/kierunku.

  Pobyt nauczyciela/ pracownika z uczelni partnerskiej trwa zwykle jeden tydzień. Podczas tego okresu nauczyciel przyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych musi przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych. Dodatkowo może spotkać się z pracownikami jednostki zapraszającej, władzami wydziału i/lub uczelni. Program jego pobytu może obejmować także inne działania, np. udział w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych w jednostce.

 • Przyjazdy pracowników w celu udziału w szkoleniach (STT IN)

  Mobilności takie nie wymagają podpisania umów z uczelniami przyjmującymi. Pracownik przyjeżdzający w celach szkoleniowych powinien zrealizować szkolenie związane z charakterem pracy w jego uczelni macierzystej, minimum 16 godzin szkolenia.

   

Przedstawiamy Państwu listę dokumentów, które należy złożyć do Biura Mobilności Akademickiej (BMA) przed przyjazdem pracownika:

 1. Zgłoszenie  nauczyciela akademickiego (STA IN Erasmus Info Sheet)
 2. Indywidualny Program Nauczania (Mobility Agreement – Individual Teaching Programme)– przesłany przez pracownika na druku według wzoru uczelni zagranicznej
 3. Zaproszenie STA IN – wystawiane przez kierownika/ pracownika jednostki zapraszającej UP w Lublinie

 

Pracownik UP w Lublinie wskazany w STA IN Erasmus Info Sheet jako osoba kontaktowa zobowiązany jest poinformować Biuro Mobilności Akademickiej (BMA) czy mobilność odbyła się zgodnie z planem. 

ERASMUS INFO SHEET
Zobacz
ZAPROSZENIE STA IN
Zobacz

Przedstawiamy Państwu listę dokumentów, które należy złożyć do Biura Mobilności Akademickiej (BMA) przed przyjazdem pracownika:

 1. Erasmus Info Sheet
 2. Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement – Individual Training Programme) – przesłany przez pracownika na druku według wzoru uczelni zagranicznej
 3. Zaproszenie STT IN– wystawiane przez kierownika/ pracownika jednostki zapraszającej UP w Lublinie

 

Pracownik UP w Lublinie wskazany w Erasmus INFO SHEET jako osoba kontaktowa zobowiązany jest poinformować Biuro Mobilności Akademickiej (BMA) czy mobilność odbyła się zgodnie z planem.

ERASMUS INFO SHEET
Zobacz
ZAPROSZENIE STT IN
Zobacz

W ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe (Mobilność Edukacyjna – Akcja 1) istnieje możliwość zaproszenia pracownika organizacji publicznej lub prywatnej (nieposiadającej Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego) prowadzącej działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży np.:

 • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo
 • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym
 • partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe
 • instytut badawczy
 • fundacja
 • szkoła/instytut/ośrodek edukacji (na dowolnym poziomie kształcenia)
 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa
 • instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne

Celem przyjazdu pracownika jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów naszej Uczelni. Przyjazd ten traktowany jest jako mobilność STA, dlatego rozliczany jest tak jak standardowy wyjazd STA pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego.

Zachęcamy Państwa do zapraszania pracowników zagranicznych przedsiębiorstw. Każda taka wizyta z pewnością pozwoli studentom, jak i pracownikom na skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką.