Uprzejmie informujemy, że zgodnie z  Zarządzeniem nr 2 Rektora UP w Lublinie z dnia 8.01.2013 r. z późniejszymi zmianami i Zarządzeniem nr 65 z dnia 29.12.2017 w sprawie zasad organizowania konferencji, sympozjów i seminariów przez jednostki organizacyjne UP w Lublinie oraz wysokości kosztów pośrednich, można składać do Działu Nauki wykazy konferencji naukowych planowanych do zorganizowania przez Pani/Pana jednostkę w 2023 roku.

Jednocześnie przypominamy, że:

  • konferencja naukowa międzynarodowa to konferencja, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentuje zagraniczne ośrodki naukowe,
  • konferencja naukowa krajowa to konferencja, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej pięciu jednostek naukowych ,
  • konferencja środowiskowa to konferencja, która nie spełnia wyżej wymienionych warunków.

Wzór planu konferencji znajduje się na stronie Działu Nauki w zakładce druki do pobrania – organizowanie konferencji przez jednostki naukowe.

Wypełnione plany proszę przesyłać na adres

Podpisaną przez kierownika jednostki naukowej wersję papierową planu proszę przesłać do Działu Nauki do dnia 17 lutego 2023 r.