Sukces pracowników UP w Lublinie w konkursie „Razem dla Bioróżnorodności”

Miło nam poinformować o sukcesach pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w konkursie na projekty realizowane w ramach Programu Strategicznego: „Razem dla Bioróżnorodności” ze środków “Funduszu Badań i Działań na rzecz Ochrony Środowiska na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego – Granty dla naukowców” utworzonego na mocy umowy o współpracy pomiędzy Lubelskim Węglem Bogdanka S.A. a Poleskim Parkiem Narodowym. Dofinansowanie uzyskały dwa projekty badawcze.

pajęczyna pomiędzy wysoką trawąPod przewodnictwem dr hab. Jolanty Joniec, profesor uczelni, kierownik Katedry Mikrobiologii Środowiskowej na Wydziale Agrobioinżynierii, będzie prowadzony projekt pt. „Parametry aktywności i bioróżnorodności mikroorganizmów oraz fitotoksyczności, jako narzędzie do monitorowania gleb Poleskiego Parku Narodowego”.

Jego celem będzie opracowanie zestawu wskaźników do monitorowania stanu gleb PPN poddanych z różnym nasileniem antropopresji związanej m.in. z działalności LW “Bogdanka”.

Całkowita kwota dofinansowania to 51 457,09

Natomiast zespół pod kierownictwem mgr Aleksandry Bartkowskiej, asystent w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów na Wydziale Biologii Środowiskowej, będzie szczegółowo analizować wpływ LW Bogdanka na ekosystemy torfowiskowe Poleskiego Parku Narodowego w ramach projektu pt. “Ocena pośredniego oddziaływania LW Bogdanka S.A. na ekosystemy torfowiskowe: aplikacyjny wymiar analiz fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych wód”.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

  1. Określenie właściwości fizyczno-chemicznych wód torfowiskowych o różnej sile oddziaływania kopalni LW Bogdanka S.A. (Torfowisko Orłowskie vs Torfowisko Moszne).
  2. Określenie struktury jakościowej i ilościowej ameb skorupkowych – grupy organizmów posiadającej doskonałe cechy bioindykacyjne w stosunku do parametrów środowiskowych (szczególnie warunków hydrologicznych).
  3. Ocena stanu siedliska.

W celu realizacji założeń projektu przeprowadzona zostanie analiza parametrów fizycznych oraz chemicznych wody z dwóch torfowisk, które są w zróżnicowanym stopniu narażone na oddziaływania Kopalni Bogdanka. Ponadto próby wody poddane zostaną analizie biologicznej. Szczególnie istotne będzie oznaczenie w próbach ameb skorupkowych, które wykazują wysoką czułość na zmiany wilgotności – z tego też powodu są doskonałymi bioindykatorami i dostarczą cennych informacji na temat stanu ekologicznego środowiska.

Realizacja projektu umożliwi uzupełnienie wiedzy w zakresie określenia potencjalnego wpływu LW Bogdanka na ekosystemy torfowiskowe Poleskiego Parku Narodowego oraz przyczyni się do oceny stanu siedliska i wytyczenia kierunków działań ochronnych tych szczególnie zagrożonych ekosystemów, nie tylko w skali lokalnej, ale również globalnej.

Całkowita kwota dofinansowania to 43 431,30 zł.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wszystkich pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zainteresowanych ubieganiem się o granty badawcze zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu Nauki, Biurem Projektów i Funduszy.

logo poleskiego parku narodowego bogdanka logo
fot. Damian Bartnik /DRiP