Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
na Wydziale Agrobioinżynierii 
poszukuje z grona pracowników UP
osoby do zatrudnienia
w wymiarze ½ etatu, na stanowisko inżynieryjno-techniczne

 Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe

Do zadań na stanowisku należeć będzie między innymi:

  1. prowadzenie spraw administracyjnych Katedry (tj. obsługa obiegu dokumentów, faktur, współpraca z jednostkami administracyjnymi Uczelni),
  2. sporządzanie planów dostaw, usług w Katedrze, dokonywanie zakupów oraz prowadzenie rejestru zakupów (faktur), prowadzenie sprawozdawczości finansowej na potrzeby Katedry i innych jednostek,
  3. sporządzanie planów i rozliczeń dydaktycznych,
  4. przygotowanie dokumentacji do przetargów (tj. opis przedmiotu zamówienia, ustalanie danych technicznych, szacowanie wartości) dotyczących zakupu odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego, aparatury naukowo-badawczej i innych, uczestniczenie w przetargach dotyczących zakupu aparatury naukowo-badawczej (członek komisji przetargowej), współpraca z Działem Zamówień Publicznych.
  5. obsługa urządzeń biurowych, odpowiedzialność za stan techniczny aparatury badawczej,
  6. pomoc techniczna w laboratorium mikrobiologicznym.

Wymagane dokumenty:

  1. szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
  2. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie — dostępny na stronie UP w Lublinie.
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie lub złożenie wymienionych dokumentów w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego w Katedrze Mikrobiologii Środowiskowej ” w terminie do dnia 14 listopada 2022 r. do godz. 15:00.

W wypadku pytań należy kontaktować się z Kierownikiem Katedry Mikrobiologii Środowiskowej pod tel. 81 524-81-61.