Przypominamy, iż na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obowiązuje Zarządzenie Nr 45 Rektora UP w Lublinie  z dnia 3 września 2019 w sprawie wprowadzenia Regulamin konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców.

Zgodnie z zarządzeniem o sfinansowanie projektu badawczego mogą się ubiegać pracownicy badawczo-dydaktyczni i pracownicy naukowi zatrudnieni w poszczególnych dyscyplinach, którzy w momencie składania wniosku odpowiadają ustawowej definicji młodego naukowca ( tj. pracownicy zatrudnieni w UP w Lublinie, którzy nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, ale od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat).

Wnioskowana kwota finansowania projektu nie może przekroczyć:

  • 20.000 zł dla projektów rocznych 
  • 50.000 zł dla projektów 2-3-letnich

Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego, który jest załącznikiem nr 1 ww.  regulaminu oraz oświadczenie należy składać w formie papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami w Dziale Nauki – Biurze Finansowania Potencjału Badawczego (pokój 454 b) w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2024 r. 

Ważna informacja: 

Przy planowaniu środków finansowych w budżecie na poszczególne lata bardzo proszę wziąć pod uwagę fakt, iż niewykorzystane środki zaplanowane na dany rok kalendarzowy nie są automatycznie przenoszone na kolejny rok realizacji projektu. Przeniesienie niewykorzystanych środków jest możliwe bardzo sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach,  tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody JM Rektora.

Uwaga: obowiązują nowe druki Działu Nauki, które są dostępne w Intranecie oraz na stronie uczelniwnioski na starych drukach jako Centrum Nauki nie będą przyjmowane.

Informacji na temat konkursu udziela: Monika Nadolna tel. 81 445 86 71, e-mail: 

Do pobrania:

Zarządzenie 45/2019 z dnia 03.09.2019 w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców
Zobacz
Regulamin konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców
Zobacz
Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego
Zobacz
Oświadczenie
Zobacz