Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
zatrudni pracownika na stanowisko:

BIBLIOTEKARZA

do Oddziału Informacji Naukowej – Biblioteki Głównej
na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy (praca zmianowa)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość współczesnych źródeł informacji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętności organizacyjne i pracy w zespole,
 • komunikatywność, sumienność, samodzielność, odpowiedzialność  za wykonywaną pracę
  i jej wyniki,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,  
 • wysoka kultura osobista

Wymagania pożądane:

 • mile widziane wykształcenie kierunkowe lub studia podyplomowe z i bibliotekoznawstwa
  i informacji naukowej,
 • znajomość bibliograficznych, bibliometrycznych i pełnotekstowych baz danych,
 • doświadczenie w zakresie deponowania materiałów w repozytorium instytucjonalnym,
 • znajomość podstawowych zasad prawa autorskiego

Główne obowiązki: 

 • praca przy tworzeniu repozytorium instytucjonalnego, kontakty z jednostkami zewnętrznymi, nawiązywanie współpracy
 • dokumentowanie dorobku piśmienniczego pracowników Uczelni,
 • tworzenie analiz bibliometrycznych oraz raportów cytowań publikacji naukowych,
 • współpraca z innymi Jednostkami Uczelni
 • świadczenie usług z zakresu informacji naukowej, baz danych oraz innych źródeł informacji,
 • współorganizowanie i współuczestniczenie w działalności promocyjnej Biblioteki Głównej,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego niewymienionych w zakresie czynności, a wchodzących w zakres pracy jednostki

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i realizacji własnych pomysłów,
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i opieki lekarskiej,
 • Pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do urlopu, zniżki na zajęcia sportowe i imprezy kulturalne) zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /dostępny na stronie UP w Lublinie https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.

Składanie dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Sekretariat Biblioteki Głównej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin lub przesłać w formie elektronicznej na adres: lub składać w Sekretariacie Biblioteki Głównej (ul. Akademicka 15, p. 413) z dopiskiem „Oferta pracy – Oddział Informacji Naukowej”  w terminie do dnia 11 marca 2022 r. do godz. 14.00

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne może być odwołane bez podania przyczyny, na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

Na wypadek pytań należy kontaktować się z Sekretariatem Biblioteki Głównej tel. 81 445 62 28