Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
poszukuje pracownika
 na stanowisko administracyjne do Biura Kadr, Działu Kadr i Płac

Główne zadania i obowiązki:

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami dla różnych grup pracowników w tym nauczycieli akademickich;
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem  i rozwiązaniem stosunku pracy oraz innych dokumentów kadrowych;
 • bieżąca ewidencja danych w systemie kadrowo-płacowym;
 • archiwizowanie dokumentacji pracowniczej;
 • ewidencjonowanie czasu pracy;
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i MEiN oraz raportów na potrzeby władz Uczelni i jednostek organizacyjnych;
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w Uczelni

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, administracja, prawo);
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • terminowość i dokładność w wykonywaniu zadań;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność działania pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole, wielozadaniowość,

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w obszarze kadrowym;
 • znajomość systemów komputerowych wspomagających pracę w kadrach,
 • znajomość przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • doświadczenie w zakresie naliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i opieki lekarskiej,
 • pakiet socjalny ze środków  ZFŚS (m.in. dofinansowanie do urlopu, dofinansowanie do zajęć sportowych, imprez kulturalnych).

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań);
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie lub umiejętności;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie internetowej UP w Lublinie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy do dnia 27 listopada 2023r  do godz. 14:00 przesłać na adres:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  lub składać   w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13  p. 261) z dopiskiem „Oferta pracy  – Biuro Kadr – pracownik administracyjny”.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne może być odwołane bez podania przyczyny, na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.