Biuro Wymiany Akademickiej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
poszukuje
pracownika do zatrudnienia w zastępstwie na stanowisku administracyjnym
w pełnym wymiarze czasu pracy
do obsługi Programu Erasmus+

Opis stanowiska:

 • organizacja wyjazdów studentów na część studiów i na praktyki w ramach programu Erasmus+
 • prowadzenie strony internetowej Programu Erasmus+, profilu w mediach społecznościowych, przygotowywanie prezentacji;
 • promocja programu: organizowanie cyklicznych spotkań informacyjnych, spotkań ze studentami, podejmowanie aktywności wspomagających realizację wymiany studentów i pracowników m.in. współpraca z koordynatorami wydziałowymi, udział w spotkaniach ze studentami zagranicznymi np. Dni Orientacyjne, Dni Erasmusa
 • przygotowywanie sprawozdań i danych statystycznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • dobra obsługa komputera i programów Microsoft Office,
 • umiejętność szybkiego uczenia się, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Pożądane:

 • znajomość zasad i przepisów związanych z funkcjonowaniem i obsługą Programu Erasmus+

 Wymagane dokumenty:

 • CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizacji zadań
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobranego ze strony UP w Lublinie https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, będącym Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”- /data i podpis /”.

Składanie dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Uczelni (Lublin, ul. Akademicka 13, p. 261) z dopiskiem “Oferta pracy –Biuro Wymiany Akademickiej” do dnia 18 stycznia 2022 r. do godz. 14.00

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

Niepoinformowanie kandydata o wyniku rekrutacji jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.