Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
zatrudni pracownika do Działu Finansowo-Księgowego,
na podstawie umowy o pracę,
w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne,
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • wiedza z zakresu przepisów podatkowych oraz znajomość zasad rachunkowości,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu,
 • samodzielność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Główne obowiązki:

 • księgowanie dokumentów kosztowych – zakupu i memoriałów,
 • księgowanie dokumentów w zakresie gospodarki magazynowej,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów bankowych – WB,
 • bieżąca analiza zapisów księgowych oraz uzgadnianie prawidłowości sald kont księgowych,
 • obsługa księgowa i rozliczanie projektów własnych,
 • uzgadnianie kont księgowych rozrachunków,
 • współpraca z jednostkami wewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań i sprawozdań.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i opieki lekarskiej,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do urlopu, zniżki na zajęcia sportowe i imprezy kulturalne)
 • biuro zlokalizowane w centrum Lublina, na terenie miasteczka akademickiego.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (znajdujący się na stronie UP w Lublinie)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, będącym Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”- /data i podpis /”.

Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Uczelni (Lublin, ul. Akademicka 13, p. 261) z dopiskiem „Oferta pracy – Dział F-K do dnia 6 lipca 2023 r. do godziny 14:00.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach rekrutacji jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.