Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
zatrudni pracownika do Biura Zaopatrzenia
na podstawie umowy o pracę,
w pełnym wymiarze czasu pracy

Opis stanowiska:

 1. dokonywanie zakupów dla jednostek Uczelni,
 2. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją dostaw i usług (dokumentacja wynikająca ze współpracy z dostawcami zewnętrznymi oraz z jednostkami Uczelni na rzecz, których realizowano dostawy) w tym prowadzenie reklamacji w przypadku dostaw wadliwych,
 3. opracowywanie planów i organizacja dostaw na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie dostaw i usług określonych w obowiązujących zarządzeniach,
 4. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi zgodnie z  Instrukcją
  udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie,
  o wartości mniejszej niż kwota 130.000 złotych.
 5. przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi podlegające ustawie Prawo zamówień publicznych i współpraca z Biurem Zamówień Publicznych przy realizacji tych wniosków,
 6. monitorowanie stanu realizacji zawartych umów dotyczących dostaw i usług z wyłączeniem: umów, których realizacją przedmiotową zajmują się inne jednostki organizacyjne Uczelni,
 7. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zamówień publicznych wynikających z aktualnie obowiązujących zarządzeń,
 8. sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych w ramach posiadanych środków finansowych przez poszczególne jednostki organizacyjne z uwzględnieniem zasad grupowania dostaw i usług,
 9. udział w pracach komisji przetargowych,
 10. monitorowanie zmian w aktach prawa powszechnie obowiązującego w obszarze zamówień publicznych.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne),
 2. co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji,
 3. co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w pracy przy samodzielnym realizowaniu procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych,
 4. znajomość przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie zamówień publicznych tj. ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań w Biurze Zaopatrzenia,
 5. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego typu Office,
 6. umiejętność dokonywania oceny złożonych ofert pod względem przedmiotowym i podmiotowym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 7. umiejętność organizacji pracy własnej,
 8. umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jej wyniki.

Wymagane dokumenty: 

 1. szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;
 2. kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie (dostępny na stronie UP w Lublinie  https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/);
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin,, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.

Wymagane dokumenty należy do dnia 31 stycznia 2022 r do godz. 14:00 przesłać na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (ul. Akademicka 13 p. 261) z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika Biura Zaopatrzenia”.