Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
zatrudni pracownika do Biura Zamówień Publicznych
na podstawie umowy o pracę,
w pełnym wymiarze czasu pracy  

Opis stanowiska:

 1. samodzielne sporządzanie, prowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 2. współpraca z jednostkami organizacyjnymi przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowań,
 3. opracowywanie Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz projektów umów na dostawy, usługi, roboty budowlane,
 4. publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych,
 5. udział w pracach Komisji Przetargowych,
 6. dokonywanie oceny ofert pod kątem spełnienia warunków formalno-prawnych stawianych Wykonawcom,
 7. przygotowywanie planów, sprawozdań i rejestrów w zakresie zamówień publicznych, monitorowanie zmian w aktach prawa powszechnie obowiązującego w obszarze zamówień publicznych.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne),
 2. co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji,
 3. co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w pracy przy samodzielnym przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, w tym umiejętność tworzenia dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego, w tym w formie elektronicznej,
 4. znajomość przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie zamówień publicznych tj. ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań w Biurze,
 5. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych (Portalu e-Zamówienia, Biuletyn Zamówień Publicznych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej),
 6. umiejętność dokonywania oceny złożonych ofert pod względem przedmiotowym i podmiotowym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 7. umiejętność organizacji pracy własnej,
 8. umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jej wyniki.

 

Wymagane dokumenty:

 1. szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;
 2. kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie  https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin,, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Uczelni (ul. Akademicka 13 p. 261) z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych” do dnia 23.08.2021 r. do godz. 14:00.