Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
zatrudni pracownika administracyjnego
do Biura Projektów Międzynarodowych

Opis stanowiska:

Wsparcie pracowników naukowych Uniwersytetu w aplikowaniu o środki finansowe oraz w realizacji projektów finansowanych w ramach programów międzynarodowych przeznaczonych dla szkół wyższych (w szczególności Programów Ramowych Komisji Europejskiej, programów międzynarodowych NCN i NCBR, programów NAWA, innych źródeł finansowania).

Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi:

 • monitorowanie dostępności funduszy zewnętrznych,
 • pozyskiwanie oraz analizowanie informacji niezbędnych do przygotowania wniosku,
 • udział w procesie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, w tym współpraca z pracownikami naukowymi,
 • przygotowywanie wniosków do konkursów dotyczących przedsięwzięć rozwojowych w obszarze umiędzynarodowienia;
 • obsługa administracyjna oraz rozliczanie pozyskanych międzynarodowych projektów, grantów
  i stypendiów;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi);
 • redakcja materiałów informacyjnych w języku polskim oraz angielskim;
 • współpraca z pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych Uniwersytetu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętność pisania tekstów w języku polskim i angielskim,
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
 • samodzielność, doskonała organizacja pracy oraz umiejętność działania pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, edytorów stron internetowych, etc.),
 • wysokie umiejętności interpersonalne.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów,
 • doświadczenie i wiedza w zakresie aplikowania, realizacji i/lub rozliczania projektów naukowo-badawczych, w tym projektów międzynarodowych,
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym,
 • doświadczenie we współpracy ze środowiskiem akademickim.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i opieki lekarskiej,
 • pakiet socjalny z ZFŚS (m.in. dofinansowanie do: wypoczynku, zajęć sportowych, imprez kulturalnych).
 • możliwość przystąpienia do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Uczelni);
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, będącym Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”- /data i podpis /”.

Miejsce składania oferty:

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie wymienionych dokumentów na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub złożenie w Sekretariacie Uczelni (Lublin, ul. Akademicka 13 p.261) z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Projektów Międzynarodowych” w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. do godz. 14:00.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach rekrutacji.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach rekrutacji jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Postępowanie rekrutacyjne może być odwołane bez podania przyczyny, na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.