Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
poszukuje
osoby do zatrudnienia na stanowisko inżynieryjno-techniczne
w Katedrze Biochemii i Toksykologii,
Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe chemiczne – chemia analityczna (preferowana znajomość chromatografii oraz spektrometrii MS)

Zakres obowiązków na stanowisku:

  1. Pomoc techniczna i laboratoryjna w trakcie przygotowywania części doświadczalnej prac badawczych,
  2. Przygotowywanie odczynników chemicznych niezbędnych do pracy laboratoryjnej,
  3. Prowadzenie wewnętrznej inwentaryzacji odczynników chemicznych, drobnego sprzętu oraz szkła laboratoryjnego,
  4. Praca z materiałem biologicznym: przygotowanie próbek do badań oraz pomoc w analizach chemicznych z wykorzystaniem spektrofotometru UV-vis, chromatografu HPLC, spektrometru mas typu potrójny kwadrupol z liniową pułapką jonową oraz przystawką do spektrometrii ruchliwości jonów LC/MS,
  5. Udział w prowadzonych tematach badawczych i pomoc w realizacji badań.

 

 Wymagane dokumenty:

  1. szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
  2. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny na stronie UP w Lublinie https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie wymienionych dokumentów na adres: Sekretariat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego w Katedrze Biochemii i Toksykologii ” w terminie do dnia 15 marca 2022r do godz. 15:00.

Uniwersytet Przyrodniczy zastrzega sobie możliwość, że skontaktuje się z wybranymi osobami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia postępowania rekrutacyjnego bez rozstrzygnięcia. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie zwraca nadesłanych dokumentów.

W wypadek pytań należy kontaktować się z Kierownikiem Katedry Biochemii i Toksykologii pod nr tel. 81 445-69-31 lub adresem mail: