Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
poszukuje
osoby do zatrudnienia na stanowisko inżynieryjno-techniczne,
w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności
na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii
na podstawie umowy o pracę, w wymiarze całego etatu

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe

Do zadań na stanowisku należeć będzie między innymi:

 • przygotowywanie odczynników chemicznych oraz zestawów ćwiczeniowych związanych z bieżącym wykonywaniem ćwiczeń laboratoryjnych,
 • prowadzenie spraw administracyjnych Katedry (tj. obsługa obiegu dokumentów, faktur, współpraca z jednostkami administracyjnymi Uczelni),
 • sporządzanie planów dostaw, usług w Katedrze, dokonywanie zakupów oraz prowadzenie rejestru zakupów (faktur), przygotowywanie sprawozdawczości finansowej na potrzeby Katedry i innych jednostek,
 • sporządzanie planów i rozliczeń dydaktycznych,
 • przygotowanie dokumentacji do przetargów (tj. opis przedmiotu zamówienia, ustalanie danych technicznych, szacowanie wartości) dotyczących zakupu odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego, aparatury naukowo-badawczej i innych, uczestniczenie w przetargach dotyczących zakupu aparatury naukowo-badawczej (członek komisji przetargowej), współpraca z Działem Zamówień Publicznych.
 • obsługa urządzeń biurowych, odpowiedzialność za stan techniczny aparatury badawczej,
 • pomoc techniczna w laboratorium.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i opieki lekarskiej,
 • pakiet socjalny z ZFŚS (m.in. dofinansowanie do: wypoczynku, zajęć sportowych, imprez kulturalnych).
 • możliwość przystąpienia do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wymagane dokumenty:

 1. szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
 2. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie — dostępny na stronie UP w Lublinie https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie lub złożenie wymienionych dokumentów w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności” w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach rekrutacji. Niepoinformowanie kandydata o wynikach rekrutacji jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Postępowanie rekrutacyjne może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

Na wypadek pytań należy kontaktować się z Kierownikiem Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności  pod tel. 81 462-33-30.