Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
w roku akademickim 2021/2022

w dyscyplinach naukowych:

 1. rolnictwo i ogrodnictwo,
 2. technologia żywności i żywienia,
 3. weterynaria,
 4. zootechnika i rybactwo,
 5. nauki biologiczne,
 6. inżynieria mechaniczna,
 7. inżynieria środowisko górnictwo i energetyka

 Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

Zgodnie z §12 regulaminu „Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej na temat przygotowanego projektu badawczego – w skali 0-5pkt.;
 • prezentację tematyki badawczej w języku angielskim dodatkowo 0-5pkt.;
 • dotychczasową aktywność  naukową Kandydata – w skali 0-10pkt.;
 • dotychczasowe osiągnięcia uzyskane w procesie kształcenia na studiach (średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich- wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów) – liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen;

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja online oraz złożenie poprzez System Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) kompletu dokumentów zgodnie z § 7 regulaminu „Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, oraz w oparciu o wzory dokumentów określone Zarządzeniem nr 41 z dnia 12.04.2021 Rektora UP w Lublinie.

Rejestracja online do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie
Zobacz

Dokumenty wymagane:

Uwaga: w systemie IRK należy zamieścić podpisane Skany wszystkich dokumentów zapisane w pdf (w terminie do 10 września 2021 r.– kandydaci do programu „Doktorat Wdrożeniowy” lub do 14 września 2021r. – kandydaci rekrutacji regularnej) Oryginały dokumentów należy dostarczyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Podanie do JM Rektora o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, ze wskazaniem dyscypliny naukowej, która jest przedmiotem zainteresowania kandydata UWAGA! podanie należy kierować do JM Rektora za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Doktorskiej
 2. CV kandydata
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów, a jeżeli kandydat nie posiada dyplomu– zaświadczenie o ukończeniu studiów, wraz z zaświadczeniem o wysokości średniej ocen z dotychczas ukończonych studiów (odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia) uwaga! możliwość złożenia zaświadczenia dotyczy tylko kandydatów, którzy ukończyli studia w roku 2021, absolwentów z poprzednich lat obowiązuje złożenie odpisu dyplomu
 4. Wykaz ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów (w przypadku studiów dwustopniowych odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia) potwierdzony przez dziekana wydziału na którym kandydat uzyskał dyplom
 5. Kwestionariusz osobowy kandydata do Szkoły Doktorskiej, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki)
 6. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz realizacji badań w określonej dyscyplinie naukowej, na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię. Kandydat pobiera skierowanie na badanie lekarskie z systemu elektronicznej rekrutacji a składa zaświadczenie lekarskie – druk skierowania dostępny po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki. Kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą złożyć dodatkowo: potwierdzoną przez lekarza informację o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 7. Informacja o aktywności naukowej kandydata do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie (formularz do pobrania ze strony https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/ oraz dokumenty potwierdzające dotychczasową aktywność naukową, w szczególności dorobek publikacyjny i udział w projektach badawczych oraz udział w konferencjach naukowych, uzyskane nagrody i wyróżnienia, odbyte staże krajowe i zagraniczne, zaangażowanie w pracy studenckich kół naukowych (w systemie elektronicznej rekrutacji należy zamieścić skan dokumentów potwierdzających aktywność naukową kandydata- zapisany w pdf)
 8. Opis zainteresowań naukowych kandydata w kontekście planowanych badań – opis wstępnej propozycji projektu badawczego; a) tytuł projektu, b) cel prowadzonych badań, uwzględniający: problem naukowy, który kandydat zamierza rozwiązać, zakładane hipotezy badawcze, d) spodziewany efekt końcowy, e) stan wiedzy i przesłanki skłaniające kandydata do podjęcia się rozwiązania postawionego problemu, f) wkład, jaki wniesie rozwiązanie problemu do dorobku dyscypliny naukowej, g) koncepcję i plan badań, h) proponowane metody badawcze, (formularz do pobrania ze strony https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/)
 9. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (np. certyfikat, suplement do dyplomu) – skany certyfikatu lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej (formularz oświadczenia do pobrania po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki)
 10. Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o możliwości wykonania w jednostce organizacyjnej obowiązkowej praktyki zawodowej zgodnie z programem kształcenia (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki lub ze strony https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/
 11. Oświadczenie kandydata, że w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej będzie doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki)
 12. Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki)
 13. Kwestionariusz kandydata na potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej Potencjalny promotor rozprawy doktorskiej składa zawierający następujące informacje: 1) informacje o pełnieniu funkcji promotora; 2) wstępną akceptacją odnośnie możliwości sprawowania opieki promotora rozprawy doktorskiej realizowanej w danej dyscyplinie, tematyce badawczej i w określonej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu; 3) wykaz najważniejszych publikacjach z ostatnich 5 lat; 4) zestawienie wskaźników bibliometrycznych; 5) wykaz projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ostatnich 5 latach, w których był kierownikiem lub uczestniczył jako wykonawca; 6) wykaz zakończonych i wszczętych przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora w okresie ostatnich 5 lat; (formularz kwestionariusza kandydata na potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej do pobrania ze strony https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/
 14. Oświadczenie kandydata o potrzebie lub braku potrzeby powołania promotora pomocniczego do opracowania rozprawy doktorskiej do pobrania po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki lub ze strony https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/
 15. Zaświadczenie o zatrudnieniu (wyłącznie dla kandydatów w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy)
Tekst ogłoszenia w wersji .docx
Zobacz