Nabór na wyjazdy Pracowników UP w Lublinie STA/ STT (nabór trwa do 31.03.2023)

Szanowni Państwo,

decyzją Prorektora ds. Rozwoju Uczelni, Pana prof. dr. hab. Adama Waśko, ogłaszam nabór na wyjazdy dydaktyczne STA i szkoleniowe STT Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe „Mobilność Edukacyjna” do krajów programu (kraje Unii Europejskiej + kraje stowarzyszone: Islandia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja) w ramach umowy 2022-1-PL01-KA131-HED-000052187 w roku akademickim 2022-23.

 

Nabór potrwa do 31 marca 2023 r. i przeznaczony jest dla Pracowników, którzy w umowie KA131 2022 nie złożyli jeszcze wniosku o wyjazd w ramach programu Erasmus+ (wyjazdy realizowane od stycznia 2023 do końca września 2023 r.)

W obecnie prowadzonym naborze jeden Pracownik uczelni może złożyć jeden wniosek wyjazdowy (dydaktyczny lub szkoleniowy, przy czym wyjazd dydaktyczny jest bardziej wskazany dla rozwoju uczelni).

Decyzja o zakwalifikowaniu na wyjazd zostanie wysłana do Państwa mailem po zakończeniu naboru tj. po 31 marca. Z tego powodu realizacja mobilności możliwa jest od 10 kwietnia 2023.

Po 31 marca wnioski na wyjazd nie będą przyjmowane.

Pozostałe środki finansowe, niewykorzystane w prowadzonym obecnie naborze, zostaną przeznaczone na kolejny wyjazdy Pracowników, o czym zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

 

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pracownicy Uniwersytetu mogą realizować wyjazdy:

1.    wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów (STA) na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskiej uczelni.
Pracownik powinien przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 5 dni roboczych pobytu. Wyjazd możliwy jest do uczeni, z którą UP ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach dziedziny, w której prowadzone będą zajęcia dydaktyczne.

2.    wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich jak i pozostałych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (STT) – doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, job shadowing itp.

Pracownik powinien zrealizować minimum 16 godzin szkolenia w ciągu 5 dni roboczych pobytu.

 

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem indywidualnie ustala z uczelnią partnerską, organizacją lub przedsiębiorstwem termin swojej wizyty oraz program zajęć dydaktycznych lub szkoleniowych. Pracownik przy wyborze Uczelni zagranicznej może kierować się swoimi kontaktami lub wybrać uczelnię partnerską z listy dostępnych, z którymi UP w Lublinie ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Warto pamiętać, że podpisanie umowy z uczelnią jest wymagane przy wyjazdach STA (w celach dydaktycznych), natomiast przy wyjazdach STT (w celach szkoleniowych) podpisanie umowy jest opcjonalne.
Wykaz uczelni partnerskich (Uczelnie partnerskie Erasmus+ 2022-23 excel) wraz z dziedzinami mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej 
TUTAJ.

Z uwagi na zmianę edycji projektu, w roku akad. 2022-23 liczba podpisanych umów uległa zmianie, przed aplikowaniem na mobilność STA, proszę o zapoznanie się z wykazem umów, aby sprawdzić, czy umowa z uczelnią partnerską, do której Państwo chcą aplikować, jest aktualna.

 

WAŻNE! W przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych zalecane jest ubieganie się w pierwszej kolejności o wyjazdy dydaktyczne. Istnieje także możliwość połączenia wyjazdu dydaktycznego (STA) ze szkoleniowym (STT) – w tym przypadku wyjazd dydaktyczny jest nadrzędny i należy złożyć komplet dokumentów wyjazdowych dot. właśnie wyjazdu dydaktycznego (STA).

Pracownik wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych, otrzymuje dofinansowanie wyjazdu, które składa się z:

1.   wsparcia indywidualnego (7 dni = 5 dni pobytu + 2 dni na podróż, razem 7 dni finansowanych grantem). Kwota wsparcia indywidualnego uzależniona jest od zaszeregowania kraju wyjazdu do grupy z przypisaną wysokością wsparcia.

2.    kwoty ryczałtowej na koszty podróży (liczona według oficjalnego kalkulatora odległości dostępnego TUTAJ).

 

WAŻNE! Kwota ryczałtowa na koszty podróży może zostać zwiększona w przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu. Warunkiem otrzymania zwiększonej kwoty kosztów podróży będzie złożenie wniosku (wg wzoru BMA) przed mobilnością oraz Oświadczenia po odbyciu mobilności (wg wzoru BMA) i okazanie do wglądu dowodów podróży „green travel” (jeśli dotyczy).

Listę krajów, do których możliwe są mobilności wraz ze stawkami znajdą Państwo TUTAJ w zakładce Wysokość stypendium STA/ STT.

 

W procedurze kwalifikacyjnej zapewniona będzie równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowe środki z programu Erasmus+ na pokrycie dodatkowych kosztów z tym związanych. Szczegółowe informacje zamieszczone są na naszej stronie internetowej, informacje można uzyskać także w Biurze Mobilności Akademickiej (Anna Dębska, 81 445 65 80).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji, realizacji i finansowania wyjazdów wraz ze wzorami dokumentów zgłoszeniowych na wyjazd znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach wyjazdy dydaktyczne STA lub wyjazdy szkoleniowe STT.

Zapraszamy wszystkich Pracowników zainteresowanych wyjazdem do składania dokumentów zgłoszeniowych na wyjazd osobiście.

Aby uniknąć błędów i poprawek w Indywidualnym Programie Szkolenia/ Nauczania przed wysłaniem go do podpisu do instytucji zagranicznej zachęcamy do przesłania dokumentu do weryfikacji na adres .

WAŻNE! Dokumenty przyjmowane będą jedynie na aktualnych wzorach, dostępnych na naszej stronie internetowej, przyjmowane będą tylko komplety dokumentów ze wszystkimi wymaganymi podpisami i pieczęciami. 

Dokumenty zgłoszeniowe na wyjazd należy złożyć w Biurze Mobilności Akademickiej (budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie, III piętro, pok. 309, tel. 81 445 65 80) w terminie do 31 marca 2023 r.

 

mgr Izabela Wolska

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

Biuro Mobilności Akademickiej

tel. 81 445 65 80 (mgr inż. Anna Dębska)

tel. 81 445 65 73 (mgr Izabela Wolska)