Konkurs na stanowisko Stypendysta – Doktorant
w Katedrze Biochemii i Toksykologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa Jednostki: Katedra Biochemii i Toksykologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Nazwa stanowiska: Stypendysta-Doktorant

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera uzyskany na kierunku biotechnologia, biologia, weterynaria lub kierunku pokrewnym.
 2. Kandydat musi być przyjęty do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022, w dyscyplinie naukowej zootechnika i rybactwo.
 3. Zainteresowanie pracą naukową.
 4. Mile widziane umiejętności w pracy badawczej z wykorzystaniem technik z zakresu biologii molekularnej, immunologii i biochemii.
 5. Mile widziany dorobek naukowy Kandydata z zakresu biochemii, epigenetyki, biologii molekularnej, immunologii – udokumentowany spisem publikacji lub doniesień konferencyjnych.
 6. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 umożliwiająca pisanie publikacji naukowych, potwierdzona certyfikatem lub suplementem do dyplomu.
 7. Ogólne kompetencje – samodzielność naukowa, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność samodzielnej pracy, jak też pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym, kreatywne myślenie.


Udział w projekcie:

Stypendysta będzie uczestniczył w zadaniach badawczych, których celem będzie ocena statusu immunologicznego i oksydoredukcyjnego tkanek indyków z wykorzystaniem technik biologii molekularnej oraz immunoenzymatycznych realizowanych w ramach projektu OPUS 20, pt. „Odpowiedź układu immunologicznego i systemu oksydoredukcyjnego indyków żywionych dietami z lub bez dodatku kocydiostatyku na wczesne podanie antybiotyków”.

Zakres obowiązków Stypendysty/Doktoranta:

 1. Prowadzenie badań naukowych przewidzianych w projekcie badawczym oraz badań pozwalających na doskonalenie umiejętności analitycznych doktoranta.
 2. Przygotowywanie prezentacji oraz publikacji dotyczących prowadzonych badań.
 3. Prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 4. Wypełnianie obowiązków Doktoranta określonych w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.


Typ konkursu NCN:
OPUS 20 – NZ9
Termin składania ofert: 02.06.2021 – 09.07.2021 r.
Forma składania ofert: e-mail
Termin rozstrzygnięcia: 15.07.2021 r.

Warunki rekrutacji:

 1. Kandydat zobligowany jest do przesłania wymaganych dokumentów pocztą elektroniczną na adres: (temat wiadomości: OPUS 20) do dnia 09.07.2021 r.
 2. podanie skierowane do prof. dr hab. Katarzyny Ognik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Biochemii i Toksykologii, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin;
 3. list motywacyjny;
 4. CV wraz z życiorysem naukowym (w życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”).
 5. informacje o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych;
 6. kopię/skan dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich;
 7. dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji.
 8. Lista rankingowa wybranych Kandydatów, spełniających wymogi formalne oraz wymagania projektu zostanie zamieszczona na stronie UP w Lublinie w dniu 15.07.2021 r. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.
 9. Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.
 10. Kandydaci spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu (zamieszczeni na liście rankingowej) zobligowani są do przystąpienia do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie – w dyscyplinie naukowej zootechnika i rybactwo zgodnie z harmonogramem (https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/) oraz regulaminem rekrutacji (https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/akty-prawne/).
 11. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie zapewnia miejsca zamieszkania.
 12. Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium zaplanowane w projekcie przez 45 miesięcy, w wysokości 5 000 PLN/m-c (wraz z pochodnymi).


Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie:
01.10.2021 r.

Klauzula informacyjna:

Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20- 950 Lublin. Dane osobowe Pani/ Pana przetwarzane są przez ADO w celu realizacji umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z postępowaniem konkursowym, na podstawie zgody do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Pani/ Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Dane osobowe przekazane Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom chyba, że dzieje się to w przypadku: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. Pani/ Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Ogłoszenie konkursu na stronie NCN
Zobacz