Konkurs na stanowisko Stypendysta – Doktorant
w Katedrze Chemii, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa stanowiska: Stypendysta – Doktorant (k/m)

Wymagania:

 1. Tytuł magistra biotechnologii, chemii, bioinżynierii, ochrony środowiska lub nauk pokrewnych.
 2. Kandydat obligatoryjnie musi wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i otrzymać status „doktoranta”.
 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie tekstów naukowych.
 4. Zaangażowanie i wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych.
 5. Mile widziane:

– dorobek naukowy w obszarze chemii środowiskowej, chemii analitycznej, inżynierii środowiska lub nauk pokrewnych,
– doświadczenie w pracy laboratoryjnej.

Opis zadań:

W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie SONATA pt. „Demetalizacja osadów ściekowych w kierunku otrzymania surowców do produkcji bezpiecznych pofermentów i kompostów” (popularnonaukowy opis projektu dostępny jest pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-09-15okipi34a/streszczenia/540225-pl.pdf) Doktorant będzie zobowiązany do:

 1. prowadzenia badań naukowych obejmujących: 1) otrzymanie cieczy jonowych, 2) optymalizację metody eliminacji metali ciężkich z osadów ściekowych za pomocą cieczy jonowych, 3) ekstrakcję metali ciężkich z osadów ściekowych za pomocą najbardziej efektywnej cieczy jonowej, 4) przeprowadzenie procesów fermentacji i kompostowania osadów ściekowych (wyjściowych i o obniżonej zawartości metali) w bioreaktorach, 5) oznaczenie zawartości metali ciężkich w materiałach, 6) ocenę właściwości fizykochemicznych i ekotoksykologiczną materiałów,
 2. opracowania i interpretacji wyników oraz studiowania literatury naukowej,
 3. przygotowania publikacji naukowych,
 4. prezentowania wyników badań na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach,
 5. wypełniania obowiązków Doktoranta określonych w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.


Typ konkursu NCN:
SONATA – NZ

Termin składania ofert: 9 września 2022, 00:00

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 5000,00 PLN/m-c (wraz z pochodnymi) planowane do wypłaty przez okres 34 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Podanie skierowane do kierownika projektu dr Anny Siateckiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Chemii, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”.

 1. CV
 2. Potwierdzenie uzyskania tytułu magistra wraz z informacją o wysokości średniej ocen z dotychczas ukończonych studiów z suplementów do dyplomów (odrębnie dla studiów I i II stopnia).
 3. Streszczenie pracy magisterskiej.
 4. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (np. certyfikat, suplement do dyplomu) lub oświadczenie Kandydata o znajomości języka angielskiego.
 5. Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji.
 6. Dokumenty potwierdzające dotychczasową aktywność naukową (o ile Kandydat posiada), w szczególności dorobek publikacyjny, udział w projektach badawczych, konferencjach naukowych, uzyskane nagrody i wyróżnienia, odbyte staże krajowe i zagraniczne, zaangażowanie w pracy studenckich kół naukowych.

Kandydaci spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu (zamieszczeni na liście rankingowej) zobligowani są do przystąpienia do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie – w dyscyplinie naukowej Rolnictwo i ogrodnictwo zgodnie z harmonogramem (https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-szkola-doktorska/) oraz regulaminem rekrutacji (https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/akty-prawne/).

Dokumenty należy przesłać na adres mailowy: anna.siatecka@up.lublin.pl w temacie wiadomości wpisując doktorant-SONATA.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są u dr Anny Siateckiej (anna.siatecka@up.lublin.pl, tel. 81 445 66 40, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Chemii, ul. Akademicka 15/417, 20-950 Lublin).

 • Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”.
 • Lista rankingowa wybranych Kandydatów, spełniających wymogi formalne oraz wymagania projektu zostanie zamieszczona na stronie UP w Lublinie w dniu 21.09.2022 r. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.
 • Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich Kandydatów o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.
 • Dopuszcza się sytuację, w której stypendium zostanie przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania.
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie zapewnia miejsca zamieszkania.

 Klauzula informacyjna:

Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20- 950 Lublin. Dane osobowe Pani/ Pana przetwarzane są przez ADO w celu realizacji umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z postępowaniem konkursowym, na podstawie zgody do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Pani/ Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Dane osobowe przekazane Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom chyba, że dzieje się to w przypadku: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. Pani/ Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.